Избрани Новини

По нов социален проект работят в Симитли

Кметът подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Патронажна грижа + в община Симитли“

Кметът на Община Симитли Апостол Апостолов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа + в община Симитли“ по Процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от крезата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Основната цел, на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез предоставяне на услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Разработеният проект е в 2 направления:

НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност Патронажна грижа включва: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). Патронажната грижа ще е насочена към предоставяне на грижа и подкрепа за хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19; Дейността „Патронажна грижа“ ще се предоставя 12 месеца.

НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности включват: осигуряване на подходяща и безопасна среда в социалните услуги с цел намаляване на вредните последици, причинени от пандемията. Изпълнението на тази дейност по проекта ще подпомогне адаптирането на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID - 19, чрез мерки, пряко свързани с опазване на здравето, както на потребителите на социалните услуги, така и на служителите, заети в съответните услуги.

Проектът е с продължителност 12 месеца, стартира от 01.11.2021г. и ще реализира следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в Община Симитли ;

2. Обучение и супервизия на персонала;

3. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране на потребителите и техните семейства;

4. Осигуряване на лични предпазни средства за персонала на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности; въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд

на държавно делегираните услуги; тестване на персонала и на потребителите на държавно делегираните услуги за COVID-19.

5. Осигуряване на допълнителни плащания на персонала на социалните услуги – ДДД;

Стойността на проекта за община Симитли е 353 697,12 лева.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май