Провежда се извънредна сесия в Благоевград

Ще започне в 9.30 часа

Днес от 9:30 часа в зала „22-ри септември” - Благоевград местният парламент ще заседава по предложение на кмета на община Благоевград Илко Стоянов.
Ще се обсъжда програма за управление на Община Благоевград за периода на мандата от полагане на клетва и встъпване в длъжност 2021-2023 година, както и предложение относно даване съгласие за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план (ПУП):
- План за регулация (ПР) за образуване на нов УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, отреден за имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за интер експо център и конгресен център, музей, парк, спортен център и православен храм“.
- План за застрояване (ПЗ) за УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград - ново средно свободно застрояване и запазване режима на съществуващи сгради.
2. Инвестиционен проект за преустройство и промяна предназначението на сгради с идентификатори 04279.621.147.6, 04279.621.147.7, 04279.621.147.8 и 04279.621.147.14, находящи се в УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград.


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"