Община Сандански отпусна стипендии за даровити деца

Първата отпусната стипендия е на ученик от Спортно училище "Пейо Яворов“

Община Сандански изготви Програма за мерките за подпомагане и закрила на деца и ученици с изявени дарби, която бе приета с Решение на Общинския съвет и стимулира развитието и успехите на децата и учениците. По програмата ще бъдат отпускани стипендии на даровити деца.
Стипендиите за даровити деца се осигуряват от общинския бюджет и се отпускат на деца и ученици с изявени дарби чрез осигуряване на финансово подпомагане и стимулиране на изявите им в областта на науката, спорта или изкуството.
Стипендията е едногодишна и е в размер на 60 лева месечно. Отпуска се на деца в предучилищна възраст и ученици от I до XII клас от общинските детски градини, училищата и центровете за личностно развитие, които през съответната календарна година са класирани индивидуално на първо, второ или трето място на национални или международни изяви.
Комплектът документи, с който може да се кандидатства и Програмата могат да бъдат изтеглени от линка >>> https://bit.ly/39HVHDV
Документите се подават в деловодството на община Сандански или на електронен адрес: [email protected]
Подпомагането на деца и ученици с изявени дарби се предоставя по искане на детето или на негов родител, настойник/попечител или лице, полагащи грижи за детето.
Постъпилите документи се разглеждат от експертно-консултативна комисия.
До момента комисията е отпуснала стипендия на един ученик от VIII клас в Спортно училище „Пейо Яворов“, Сандански.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"