Избрани Новини

ДФЗ изплаща близо 7,2 млн.лв. на 21 бенефициента

Плащането е по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.)

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) нареди за плащане 7 143 738,88 лв към 21 бенефициента по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.) Подпомагането по мерки е за последната седмица и е както следва:

- по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 289 457,13 лв. лв. по един проект;

- 5 проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ получават 3 777 316,85 лв.;

- по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 48 006,00 лв. по 2 проекта;

- 268 650,00 лв. получава един проект по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

- по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 2 253 273,58 лв. по 4 проекта;

- по 3 проекта по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ ще бъдат изплатени 237 258,48 лв.;

- по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ ще се изплатят 243 138,12 лв. по 4 проекта.

- един проект по подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ получава 26 638,72 лв.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)