Избрани Новини

Обновиха подхода към най-старото иглолистно дърво в България Байкушевата мура

Мисия Банско

18-07-2021, 10:23

Снимка:

ДНП "Пирин"

Автор:

blagoevgrad.utre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Ограничават достъпа до Байкушевата мура

Туристи дълбаят Байкушевата мура за спомен

Дейностите са изпълнени по проект

Обновен е подходът към най-старото иглолистно дърво в България – Байкушевата мура.
Дейностите са изпълнени по проект № BG16M1OP002-3.007-0007-С02 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)