Подновяват туристическите мостове в Пирин

Рехабилитацията на част от туристическите маршрути продължава

Рехабилитацията на част от туристическите маршрути в Национален парк „Пирин” продължава с подновяването на туристически мостове.
Дейностите сe изпълняват по проект № BG16M1OP002-3.007-0007-С02 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"