Община Благоевград ще финансира процедури "Ин витро“

Общинският съвет проведе днес редовното си заседание

Общински съвет - Благоевград проведе днес редовно заседание.
Председателят на ощинската избирателна комисия адвокат Мартин Бусаров обяви решение за избран общински съветник. Клетва положи новият общински съветник от Милена Камбурова от Местна коалиция партия на Зелените /ВОЛЯ/.
Общинският съвет прие изменение на Решение № 226 от 31.07.2020 г. Председателският съвет на съвета е избран в следния състав: Евгени Бибов от ПП „ГЕРБ“, Мехмед Вакльов от „Движение за права и свободи“, Георги Корчев от Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“, Веселин Христов от „БСП за България“, Георги Иванов от ПП „Съюз на свободните демократи“, Кирил Ваклинов от ПП „АБВ“.
Съветниците гласуваха и приеха предложение за попълване състава на постоянните комисии към Общинския съвет.
Съветът даде съгласие за кандидатстване на Община Благоевград с проектно предложение по Интегрирана процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 2, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 (ОП НОИР) и одобряване на Споразумение за сътрудничество с партньори по проекта.
Съветът даде съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на жител, нуждаещ се от скъпоструващо лечение, както и за финансиране на процедури „Ин витро“ със средства от бюджета на Общината.
Създава се Общинско предприятие „Общински приют за безстопанствени животни“, като ще се  приеме Правилник за организацията и дейността му.


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"