Проведе се конференция под надслов "Ролята на жената в съвременния свят“

Тя бе организирана от инж. Елена Ташкова

Вчера се проведе конференция под надслов „Ролята на жената в съвременния свят“, организирана от инж. Елена Ташкова, която говори на тема "Професионална реализация на жените в съвременното общество".
Другите теми в конференцията бяха следните:
- „Жените в политиката“ - проф Антоанета Христова
- „Социалната роля на жената в обществото“ - д-р Цветелина Хаджиева,
- „Ролята на жената в съвременното образование“ - базов учител Десислава Пашова,
- „Съвременната жена и грижата за себе си“ - стилист Мирослава Якимова
Особеностите на личността, нейната активност и увереност, съ­четани с висока квалификация и опит, представляват човешкият капитал, който има решава­що значение за кариерното развитие.
Жените трябва да се доказват по-упорито и дъл­го, за да направят професионална кариера дори в об­ласти, в които преобладават жени, защото жената на управленска позиция или в нетрадиционна професия се мери с двоен аршин: как жена изпълнява ролята на ръково­дител и как като ръководител се вмества в представите за женственост. Признанието на техните качества се осъществя­ва при далеч по-голямо напрежение, време и усилия и на по-висока психологическа цена отколкото при мъжете – качества, които важат в пълна сила и за же­ните предприемачи.
Днес жената изпълнява много значими роли. Тя се развива във всеки един социален аспект, не по-малко от мъжете.
Проблемите, които са бариери в професионалното развитие на жената, са валидни не само в живота на т.нар. обикновена българка, но и при професионалната реализация на жената с нюх към успеха – било тя политик, мениджър или предприемач. Този проблем засяга слабата представителност на жените във висшите етажи на управленските структу­ри, тяхното отсъствие от позициите и постовете, които са свързани с вземането на решения, с разпределение­то на ресурсите, с поемането на лични отговорности.
Напоследък жените навлизат в професии, счита­ни за мъжка работа, но е малък процентът на директорските места в компа­ниите, които понастоящем се заемат от жени. Подобно е положението и в някои отрасли от икономиката, а в свободните професии нещата не са много по-различни.
Въпреки че съществуват законодателни разпоредби, насочени сре­щу дискриминацията на жените на работното място, изглежда тяхното израстване до лидерски позиции в организационната йерархия продължава да бъде възпрепятствано.
Би­дейки пътешественички в мъжкия свят и лишени от алтернативни модели за професионална женска реализация, жените в съвременното общество непрекъснато се стремят към професионализъм, за да бъдат конкурентоспособ­ни в своя бранш. За тях професионализмът е най-вече себедоказване в името на тяхното и това на семейство­то им оцеляване. Обитавайки малкия свят на своя биз­нес, те като че ли искат да се освободят от женскостта си – няма мъжки и женски бизнес, няма снизхождение към жената, има равнопоставеност на двата пола.
Жената е история, борба, еволюция и бъдеще!


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"