Рехабилитират част от туристическите маршрути в НП "Пирин”

Обновяват подхода към най-старото иглолистно дърво в България – Байкушевата мура

Поради подобряването на метеорологичните условия в планината е подновено изпълнението на работата по рехабилитация на част от туристическите маршрути в Национален парк „Пирин”.
Рехабилитационните дейности стартират с обновяване на подходът към най-старото иглолистно дърво в България – Байкушевата мура.
Дейностите сe изпълняват по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен