Избраха Радослав Тасков за председател на ОбС Благоевград

Досегашният Андон Тодоров подаде оставка

Общинският съвет в Благоевград проведе днес редовно заседание. Заседанието се проведе при дневен ред от 51 точки:
По първа точка от дневния ред за председател на Общински съвет Благоевград бе избран Радослав Тасков, общински съветник от Местна коалиция ЕНП (ЕНП-СДС-БДО). Местните парламентаристи одобриха кандидатурата му за председател с 29 гласа “за”, 7 недействителни бюлетини и 3 плика без бюлетина в тях. До избора на нов шеф на местния парламент се стигна, след като досегашният Андон Тодоров подаде оставка и обяви, че се кандидатира за кмет. Неговото място временно бе заето от съветничката Гергана Муртова.
Извън дневния ред бе съобщено че общинският съветник от ПП „МИР“ адвокат Албина Анева става независим.
Съветът прие предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград съгласно приетите от Общинския съвет критерии и целеви групи.
Общинският съвет даде съгласие за финансиране на процедури „Ин витро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.
Съветът прие предложения относно одобряване пазарна цена на жилища с административен адрес Благоевград, бул.„Св.Св. Кирил и Методий“ № 26, вх. А; ул. „Струма“ № 9б и ж.к. „Еленово“ бл. 8.
По точка 31 от дневния ред Общинският съвет даде съгласие във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация /ПР/ за обособяване на нова улица тупик с осови точки от о.т. 123в до о.т. 123г за достъп до новообразуван УПИ XIX532 по плана на с.Изгрев, община  Благоевград.
Съветът даде съгласие за откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти.
Съветът разреши по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имоти: местност „Ширините” по кадастралната карта на с.Покровник, община Благоевград; местност „Мацански андък“ по кадастрална карта на Благоевград; местност „Вировете“ по кадастралната карта на с. Делвино, община Благоевград; местност „Орлова чука” по кадастралната карта на Благоевград.