Ясен Попвасилев е временно изпълняващ длъжността кмет на Община Благоевград

Днес се проведе редовно заседание на Общинския съвет

Днес се проведе редовно заседание на Общински съвет Благоевград с 29 точки в дневния ред.
На днешното заседание общинските съветници избраха Ясен Попвасилев за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Благоевград.
Гласувани бяха промени в Наредбата за допълнение и изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград и се прие Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община Благоевград.
Бяха отпуснати средства за финансиране на процедури „Инвитро“. Общински съвет одобри и предложения за продажба на общински жилища на настанени в тях по административен ред наематели на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища.
Дадено беше съгласие за разрешаване изработване на ПУП и ПУП-парцеларен план на парцели в Община Благоевград, одобрени бяха заявления за закупуване на поземлени имоти и прекратяване на съсобственост, както и изменения на Общия устройствен план.
Приети бяха и предложенията за предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"