Подготвя се планът за интегрирано развитие на община Разлог

Призовават се всички граждани активно да се включат

Във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на община Разлог за периода 2021-2027 година, от общинската администрация т с идеи и становища за развитието на Разлог и съставните населени места.
Планът за интегрирано развитие на община Разлог е стратегически документи, който определя актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места.
Изработва се за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.
Има 7-годишен период на действие, като времето за неговото изпълнение съвпада с програмния период на ЕС – до края на 2027 година.
Целите на плана са за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. Жилищното строителство, транспортът, заетостта, качеството на околната среда и множество социални елементи си взаимодействат, за да окажат влияние на икономическото развитие.
Той обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.
Очаквам се идеи и виждания за развитието на населените места в община Разлог, мнения и предложения в срок до 15.06.2021 година, които можете да подадете чрез:
1) Електронната поща на община Разлог: [email protected]
2) На хартиен носител във фронт офиса на община Разлог (сградата на Народно читалище „15.IX.1903-1909г.“ – Разлог), ул.„Шейново“ №2.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен