Над 255 000 души са започнали работа през годината на пандемията

Животът

15-03-2021, 14:41

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Административната статистика на Агенцията по заетостта показва, че общият брой на преминалите от безработица в заетост през 12-те месеца на епидемична обстановка е 255 031 лица, което означава, че средно на месец повече от 21 250 регистрирани безработни са намерили своето ново работно място. През февруари броят на започналите работа безработни е с 3 925 повече спрямо януари, като достигна 18 230. 281 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез бюрата по труда.

80.5% от започналите работа през февруари са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 24,0%, следвани от търговията – 16,0%, държавното управление – 6,5%, хуманно здравеопазване и социална работа – 5,0%,  строителството – 4,9%, и др.

3 560 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 101 по програми и мерки за заетост и 3 459 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на общо 10 080 лица, като само през февруари са сключени трудови договори с нови 2 273 безработни.

6.9% е равнището на регистрирана безработица в страната през февруари. Административната статистика на Агенцията по заетостта отчита намаление от 0.1% спрямо предходния месец, а ръстът на годишна база е с 0.7 пр. пункта. В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда са били 225 281, което е с 4 469 лица по-малко от януари. На годишна база се наблюдава увеличение с 22 781 лица.

В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 24 897 безработни лица, кoeто е с 10 129 по-малко в сравнение с януари и с 2 156 повече от броя на новорегистрираните през февруари 2020 г. Други 495 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца. Наблюдението на входящия поток на регистрираните безработни през изминалата една година, белязана от Ковид кризата, показва, че най-засегнати от нея са работилите в секторите на хотелиерството и ресторантьорството – 26.5%, търговията – 16.4%, транспорта – 15.5% от общия брой новорегистрирани.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като „60/40” и „80/20” (проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОПРЧР), продължават да работят за запазване на заетостта, като през месец февруари над 75 000 заети лица са били компенсирани по тези мерки. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОПРЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури през месеца средства на близо 48 500 заети лица. В едногодишния период на усложнена епидемична обстановка тези антикризисни мерки спомогнаха за запазване на заетостта на повече от 400 хиляди заети лица.

Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 13 469 или с 2118 (с 18,7%) повече от предходния месец. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (27.9%), следват държавното управление (12.2%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (9.9%), хотелиерство и ресторантьорство (9.8%), административните и спомагателните дейности (7.9%) и селско, горско и рибно стопанство (5.5%).

Най-търсените професии през месецa са: персонал, полагащ грижи за хората; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал осигуряващ сигурност и защита; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.   

 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"