42 дела за защита от домашно насилие са образувани в Горнооряховския съд през 2020 г.

Животът

27-02-2021, 14:30

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

През 2020 година новообразуваните дела в Районен съд – Горна Оряховица са общо 2900, от които граждански са 2017 дела (70% от общо новообразуваните дела) и наказателни са 883 дела (30% от общо новообразуваните дела). През 2019 година новообразуваните дела са общо 3286, от които граждански са 2359 дела и наказателни са 927 дела, а през 2018 година новообразуваните дела са общо 3653, от които граждански са 2595 дела и наказателни са 1058 дела.

Данните сочат, че през 2020 година новообразуваните в съда дела са с 386 броя по-малко спрямо образуваните през 2019 година и със 753 броя по-малко спрямо образуваните през 2018 година.

През 2020 година в Районен съд – Горна Оряховица за разглеждане са постъпили 2017 граждански и 883 наказателни дела. Общият брой на делата за разглеждане е 3273. Налице е незначително увеличение на постъпилите през 2020 година дела за определяне на издръжка, или промяна размера на вече определена издръжка, спрямо предходната година. През 2020 година са постъпили 36 такива дела, срещу 33 дела през 2019 година и 55 дела през 2018 година.

Налице е намаление на новообразуваните дела по Закона за защита от домашното насилие, спрямо образуваните през 2019 и 2018 година. През 2020 година са образувани 42 броя дела, спрямо 49 броя за 2019 година  и  44 дела за 2018 година.

Леко увеличение има при новопостъпилите трудови спорове спрямо предходната година. Образувани са 43 граждански дела, от които 24 дела по искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”. 

Увеличен е броят на образуваните дела за престъпленията против личността. През 2020 година са образувани 11 дела, спрямо 9 дела през 2019 година и 12 дела през 2018 година.

Чувствително е намален броят на образуваните дела за престъпления против реда и общественото спокойствие. През 2020 година е образувано 1 дело.

През отчетния период от общо 991 наказателни дела за разглеждане, съдиите в Районен съд – Горна Оряховица са свършили 848 наказателни дела, или 86% от делата за разглеждане.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"