В Кюстендил разгледаха държавния план-прием в VIII клас за професионалните гимназии

Онлайн заседание проведе постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие

На проведено онлайн заседание на постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие в Кюстендил бе съгласувано и одобрено предложението за държавния план-прием в VIII клас за професионалните гимназии, профилираните гимназии и средни училища от област Кюстендил за учебната 2021/2022 г. Заседанието председателства областният управител Виктор Янев. Участие взеха и неговите заместници д-р Матей Попниколов и Райчо Цветин, главният секретар на институцията Гергана Михайлова, Василка Манчева – директор Дирекция „АКРРДС“, началникът на РУО – Кюстендил Мая Стойчева – Николова, представители на общински администрации и на регионални институции.
Доклад пред Комисията представи инж.Силвия Тонева – ст.експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието. От представените данни стана ясно, че основната цел е оптимизиране на държавния план-прием за учебната 2021-2022 г. за област Кюстендил и на държавния план-прием по професии в съответствие с потребностите на пазара на труда, интересите на учениците, възможностите на училищата и постигане на прогнозните стойности на МОН.
Предложението на РУО - Кюстендил за държавен план-прием е изготвено при спазване на нормативните документи на база: предложения на директорите на училищата, осъществяващи прием след завършено основно образование; броя на учениците в седми клас през учебната 2020/2021 година; потребностите от подготовка на кадри за приоритетни професионални направления в плановете за икономическо развитие на общините в областта; становища на Дирекция „Бюро по труда“ -Кюстендил и Дирекция „Бюро по труда“ - Дупница за търсените професии на пазара на труда. Взети са предвид също и: становищата на кметовете на общините в областта /предложението за план-прием на всяко училище е съгласувано с кмета на съответната община/; подадените заявки за обучение по специалности от професии за нуждите на пазара на труда от отделни работодатели и регионални звена за област Кюстендил на национално представени работодателски организации; правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2021/2022 година; прогнозни целеви стойности по индикатори за областта; конструктивните работни срещи и доброто взаимодействие с общинските власти, с работодателите и с директорите на училищата, осъществяващи прием след основно образование.
Предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година съдържа 37 паралелки, в това число: 24 паралелки за професионално образование /20 паралелки в дневна форма на обучение, 4 паралелки в дуална система на обучение/ и 13 профилирани паралелки в дневна форма на обучение /предприемачески – 1, икономическо развитие – 1, чужди езици, английски/испански език – 1, чужди езици, испански/английски език – 1, чужди езици, английски/немски – 2, математически – 2, софтуерни и хардуерни науки – 2, природни науки – 2 и хуманитарни науки – 1/.
Отчетено бе, че една е нереализираната профилирана паралелка /физическо възпитание и спорт/ в държавния план-прием за учебната 2020/2021 година. Реализирани са 13 профилирани паралелки. От РУО отчетоха също, че от 23 паралелки на 100% е реализиран приемът в професионални направления, приоритетни в плановете за икономическо развитие на общините в област Кюстендил. От максимален брой 37 паралелки в 8-ми клас 36 са реализирани на държавния план-прием за учебната 2020/2021 г. в неспециализирани профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища. Това са 62,76% от общия брой ученици в профилирани и професионални паралелки в областта /или 563 от 897 брой ученици/.
Относно план-приема за VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2021-2022 година от РУО – Кюстендил дадоха като целеви стойности 63,30% , т.е. 37 е максималният брой паралелки в 8-ми клас. Броят ученици в 7-ми клас в област Кюстендил за 2020/2021 г. за участие в ДПП е 943. В двете най-големи общини Кюстендил и Дупница са съответно – 415 и 357 ученици. За предходната учебна 2019/2020 г. в областта броят ученици е бил 974, за 2018/2019 г. е бил 1011, за 2017/2018 г. – 1006 ученици и за 2016/2017 г. – 965 ученици.