Обявление за публична продан на имот в град Русе

Новините

12-02-2021, 09:30

Автор:

blagoevgradutre.bg

Всичко от Автора

Предложенията се поддават в регистратурата на Районен съд - Русе

Обявление за интересуващите се от публична продан на недвижим имот с начало 18 януари 2021 г. и край на проданта 18 февруари 2021 година.

Поземлен имот с идентификатор 63427,4,512, с адрес: гр. Русе, кв. Дружба-3, бул. "Васил Левски", площ: 979 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10см); предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 1769, квартал: 583, съседи: 63427.4.671, 63427.4.669, 63427.4.2986, ведно със сградата, която попадат върху имота:

1/ Сграда с идентификатор 63427.5.512.1, адрес на сградата: гр. Русе, кв. Дружба-3, бул. "Васил Левски", със застроена площ 248 кв. м.; брой етажи - 1; самостоятелни обекти в сградата: няма данни; предназначение: Сграда за търговия; стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 160 466 лв.

Забележка: В имота се намира сграда с идентификатор СГРАДА с идентификатор 63427.5.512.2, адрес на сградата: гр. Русе, кв. Дружба-3, бул. "Васил Левски", със застроена площ: 122 кв. м.; брой етажи - 1; самостоятелни обекти в сградата: няма данни; предназнчение: Жилищна сграда - еднофамилна; стар идентификатор - няма; номер по предходен план - няма.

Оглед по настоящата продан: всеки четвъртък от 10,00 до 11,00 в периода на публичната продан.

Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Любомир Пипков" 2, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и участват в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подават предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се поддават в регистратурата на Районен съд - Русе. Задатъкът в размер на 10% обявената начална цена се внася по сметката на Частния съдебен изпълнител. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.

Банкова сметка за внасяне на задатък - "Централна кооперативна банка" - АД

IBAN: BG91 CECB 9790 50C6 4372 00

Проданта приключва в края на работното време на последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Участвалите в публичната продан в началото на работния ден: 19.02.2021 г. след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения, могат да се явят в сградата на Районен съд - Русе, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен