87 години се навършват от създаването на резерват "Баюви дупки – Джинджирица”

Той е една от най-старите защитени територии в България

Днес се навършват 87 години от създаването на резерват „Баюви дупки-Джинджирица“
„Баюви дупки-Джинджирица“ е един от най-старите резервати в България, създаден с цел да се запазят естествените реликтни гори от бяла мура и черна мура, които са местообитания за разнообразен животински свят.
Резерватът е създаден през 1934 г., а през 1977 година е включен в листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера". След многократни корекции територията на резервата днес е 2878 ха, обхваща част от североизточните части на НП Пирин с височина 1300-2884 м, между върховете Пирин и Бански суходол, включвайки циркусите Баюви дупки, Разложки суходол, Каменитица, връх Окаден, Сегмен тепе, Даутов връх, м. Конярника и долината на Бяла река.
Близо 60% от територията на резервата е заета от вековни гори, в които преобладават бялата и черна мура, срещат се също бял бор, черен бор, обикновен смърч и ела. Средната възраст на горите в резервата е над 150 години, а горите в района на Малка Джинджирица са на възраст около 500 - 550 години. Високите части на резервата са заети от клекове, на възраст около 100 години и достигащи височина от 3 м.
Резерватът е местообитание на около 500 вида висши растения – много от тях с изключително висока консервационна значимост според редица български и европейски документи. Локалните (местни) ендемити са 10, българските ендемити – 8, балканските ендемити – 13, в Бернската конвенция е посочен 1 вид, в IUCN - 8 вида, реликтните (останали от ледниковия период) видове са 5. В Червения списък са включени 31 вида. В Червената книга (2013 г.) от растенията, опазвани в резервата, са включени 52 вида.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен