Избрани Новини

3 392 строежа са въведени в експлоатация през 2020 г.

ДНСК засилва контрола върху строителния надзор и качеството на влаганите продукти в строежите

3 392 строежа от І, ІІ и ІІІ категория са въведени в експлоатация през 2020 г., показва обобщена справка за работата на ДНСК. От дейността на дирекцията са събрани и преведени в държавния бюджет над 4 млн.лева, от които над 3,5 млн.лв. са от такси за издаване на разрешения за ползване.
Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, в т.ч. и финансирани с европейски средства по различни оперативни програми - „Регионално развитие“, „Транспорт“, „Околна среда“ и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически, инфраструктурни и други обекти.
Сред най-значимите обекти са Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград - Крупник; обходът на гр. Габрово и етапна връзка към него; първият етап от основния ремонт на второкласния път Дупница - Самоков; обходът на Ахелой на пътя Слънчев бряг - Бургас; разширението на метрото в София и пускането в движение на III-та метролиния; рехабилитацията на железопътната линия Пловдив - Бургас в участъка Скутаре - Оризово; разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгаргаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница, газификация на Монтана, Враца и Благоевград и други.
В експлоатация са въведени и няколко важни за подобряване на ВиК инфраструктурата обекта: пречиствателна станция за отпадъчни води в землището на гр.Айтос, ремонт на микроязовир „Букова поляна“ в община Мадан, ремонт на язовир „Ташлъдере“ в община Стражица, ремонт и възстановяване на изправното и експлоатационно състояние на язовир „Келанджика“ в община Свиленград. Приключили са също основният ремонт на язовир „Ценович 2“ в община Силистра, възстановяване техническата годност на язовир „Рогозен-1“ в община Хайредин, реконструкцията на съществуваща земно-насипна язовирна стена и възстановяване на чашата на язовира край с. Осеново, община Аксаково, неотложните ремонтно-възстановителни работи на язовир „Тотлебенов вал“ в община Плевен, както и интегрираният проект за подобряване водния цикъл на Добрич.
Сред въведените в експлоатация сгради има и две лечебни заведения - специализираната очна болница за активно лечение във Враца и основно ремонтираната централна сграда към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД“ в София.
Освен това са въведени в експлоатация хипермаркети и търговски центрове, производствени предприятия и бази в Пазарджик, Добрич, София, Варна, Разград, Ямбол, Враца, Куклен и други. Издадено е разрешение за ползване на многофункционална спортна зала в гр. Сандански. В Бургас в района на пристанището е започнала да функционира сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи.
От началото на годината до края на ноември от служителите на ДНСК са извършени общо 31  276 проверки на строежи, строителни книжа и строителни продукти. Най-голям брой са извършени от служителите на РДНСК - Пловдив, Бургас, София, Софийска област, Варна и Благоевград. Проверките, свързани със законосъобразността на строежи, са основно на жилищни и обществени сгради и техническа инфраструктура.
2 158 проверки са направени за изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. Проведени са 549 процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер над 100 хил.лева. Прекратено е действието на удостоверенията на 2 юридически лица, извършващи дейност консултант.
В резултат от проведените административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 577 наказателни постановления на обща стойност над 850 хил.лева.
ДНСК извършва контрол и на дейността на общинските и районните администрации. През периода са проверени 196 общински и 16 районни администрации. Най-честите нарушения са несвоевременно предприемане на действия от служители на общинската администрация по постъпили жалби и сигнали, неспазване на законоустановения срок за издаване на разрешения за строеж, допуснати нарушения при издаване на разрешения за строеж и заповеди за допълването им от длъжностни лица от общинската администрация.
Дирекцията е завишила контрола за спазване на основните изисквания за влаганите в строежите продукти, както и върху местата за добива и производството им. Извършени са общо 1 500 проверки на строежи, бетонови възли, кариери, асфалтови бази и други места за производство на строителни продукти. Установените нарушения там са основно в липса на валидни документи за осъществен метрологичен контрол на средствата за измерване, а в някои случаи на изтекъл срок на валидност на сертификати за съответствие на произвеждани строителните продукти. При извършените последващи контролни проверки е установено, че предписанията на органите на ДНСК са изпълнени.
През изминалата година в ДНСК са постъпили и обработени общо 40 252 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица и искания за назначаване на Държавни приемателни комисии. 915 от тях са постъпили по електронен път. Обявените в сайта на ДНСК електронни адреси на регионалните дирекции дават възможност на физическите или юридически лица да насочват писмата си директно към съответната дирекция по местонахождение.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)