Реставрират Хераклея Синтика край Петрич със средства по ОПРР 2014 – 2020 г.

Всички заложени дейности трябва да бъдат изпълнени до 7 октомври 2022 г.

С проект на стойност почти 5 млн.лева Община Петрич ще развива туризма си. Проектът „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика” и прилежащи некрополи” е сред одобрените за финансиране по процедура „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Договорът за изпълнение на дейностите по проекта вече е сключен и всички заложени дейности трябва да бъдат изпълнени до 7 октомври 2022 година.
Основната цел на проекта е археологическият обект ”Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи”да се разработи и утвърди като конкурентоспособна туристическа атракция по средното течения на р.Струма, която да допринесе за диверсификацията на туристическия продукт, предлаган от Община Петрич. Предвидени са две зони за развитие на обекта - за културно-историческо наследство и за социализация.
С отпуснатата безвъзмездна финансова помощ в Зона 1 ще бъдат изпълнени всички консервационно-реставрационни работи по разкритите структури. В това число антична крепостна стена, жилищен квартал, раннохристиянски некропол, ЦГЧ на античен град Хераклея Синтика – форум и прилежащи обекти, сгради под римския форум, магазини и светилища, гражданска базилика, раннохристиянска базилика и др. Ще се изгради обслужващ център с билетна каса, помещение за екскурзоводи, тоалетни и склад, безплатен паркинг, инфраструктура за осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение и свързваща алея между отделните археологически обекти.
В Зона 2 ще се изгради посетителски център с експозиционна и виртуална зала за експониране на културното наследство. Освен това, за свободно ползване ще бъдат изградени детски атракцион тип аквапарк, зона за широк обществен достъп, детски площадки, охраняем паркинг.
За да се създаде интегриран туристически продукт, със средства от финансови инструменти ще бъде изградена дребномащабна приходогенерираща инвестиция в общински имот, като там ще бъде обособена зона за храна и напитки, атракцион „Римски терми” с басейни, зона за настаняване, детски лагер, къмпинг зона. С ФИ ще се изпълнят дейностите по популяризиране на атракцията, провеждане на 3 фестивала, както и дейностите по информация и публичност, одит, управление на проекта.
Очаква се, в резултат на европейската инвестиция да бъде създаден интегриран туристически продукт, който да повиши атрактивността на района и да доведе до ръст на броя на посетителите.
Общо допустимите разходи по проект „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика” и прилежащи некрополи” са в размер на 4 929 840 лева. Процентът съфинансиране от ЕС е 85%. Управлението и стопанисването на обекта, след завършването му, ще се изпълява от Община Петрич.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен