Излезе от печат интересна монография на гл.ас. д-р Светослава Филипова

Тя изследва "Монети и монетна циркулация през късната античност (294-498 г.) по горното и средното течение на река Струма"

Излезе от печат монографията на гл. ас. д-р Светослава Филипова "Монети и монетна циркулация през късната античност (294-498 г.) по горното и средното течение на река Струма".
Изследването обхваща колективните и единични монетни находки от Горното и Средно течение на река Струма, като акцентът е поставен върху монетите, открити при археологически проучвания. Колективните монетни находки и единичните монети, заедно с конкретните археологически данни и историческите извори, дават ценна информация за икономическото развитие в района и основните политически събития, повлияли върху монетната циркулация. Хронологическите рамки между края на ІІІ – края на V век се основават на общовалидни датировки в античната история и нумизматика и напълно отговарят на профила на нумизматичния материал, обект на изследването.
Променените политически и икономически условия в средата и края на ІІІ в. налагат коренни промени в организацията на Римската империя. С реформите на имп. Диоклетиан (284-305 г.) приключва т. нар. система на „Принципата” и започва последният етап от развитието на римската империя – „Домината”. Слага се и началото на процеса на окончателното разделяне на империята на Източна и Западна. Стабилизирането на империята минава през административна и военна реорганизация. Заедно с административната и военна реформа император Диоклетиан си поставя за задача да стабилизира монетната система и провежда през 294 г. монетна реформа, която определя и долната граница на изследването. Горната хронологическа граница е съобразена с монетната реформа на имп. Анастасий през 498 г., която променя бронзовото монетосечене и поставя началото на Византийската нумизматика.
Изследването е в обем над 400 страници и във втората си част включва каталог на 1222 монети, представени по обекти и находки, разпределени по владетели, типове изображения и монетарници. Завършва с карти и 14 табла със снимки на 273 монети.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"