Промени в ГПК: Дела ще се водят и чрез видеоконферентна връзка

В Окръжен съд - Благоевград видеоконферентните връзки се провеждат в Съдебна зала № 4

С промените в Гражданския процесуален кодекс, обнародвани в „Държавен вестник“ брой 98 от 17.11.2020г., съдът ще може да използва видеоконферентна връзка по време на своите заседания, за да изслушва свидетелите, вещите лица, страните, преводачите или тълковниците.

Съгласно приетите промени в ГПК, едно от основните условия, за да бъде реализирана електронна връзка в гражданския процес, е страните-участници да са изразили изричното си съгласие. Всяка страна може да поиска да участва в съдебно заседание чрез видеоконференция, когато тя не е в състояние да се яви непосредствено пред съда. При видеоконференцията страната присъства в специално оборудвано за видеоконференции помещение в районен съд, място за лишаване от свобода или ареста. В Окръжен съд – Благоевград видеоконферентните връзки се провеждат в Съдебна зала № 4, която е обособена като видеконферентна и разполага с техническата възможност за електронна връзка с местата за лишаване от свобода и с още 20 съдилища в страната.

Окръжен съд - Благоевград определя часа и датата за провеждане на заседанието, в което ще се използва видеоконференция, след проверка на възможността за провеждането й с най-близкия районен съд по място на пребиваване на страната, свидетеля или вещото лице, съответно в мястото за лишаване от свобода или ареста, където се намира лицето.

При провеждането на видеоконференция в протокола се вписват името и длъжността на съдебния служител от районния съд или на началника на затвора или ареста, или определеният от тях присъстващ на видеоконференцията служител.

Изготвя се видеозапис на проведената видеоконференция, като той се прилага към делото и се пази до изтичане на срока на делото.

Чрез видеоконфернция е възможно събирането на доказателства по искане на страната, а при изслушване на лицето - служебно от съда.

С измененията бяха одобрени и съответни промени и в Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/.

Основните изменения в НПК се отнасят до използване на видеоконференция при осъществяване на съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство, при извършване на разпит на защитен свидетел, преводач или тълковник, при извършване на очна ставка, разпознаване на лица и предмети, както и при разглеждане на предложението или молбата на осъдения за предсрочно освобождаване.