Променени са критериите за подпомагането на семейства с деца до 14 г.

Животът

27-11-2020, 13:09

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Министерството на труда и социалната политика инициира промени на критериите за отпускане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка с цел да се осигури подкрепа за повече родители. Сред правоимащите ще се включват повече семейства с деца до 14 години, които учат дистанционно, независимо дали това се случва в електронна среда. За да може подкрепата да стигне до повече семейства, се повишава и доходната граница за достъп до помощта от 610 лв. на 915 лв. на член от семейството.

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Променени са критериите за отпускане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възрастпри обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Критерииза отпускане на месечнатацелева помощ:

 • Øдетето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
 • Øдетето не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
 • Øдвамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;
 • Øдвамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от 915 лв.;
 • Øдвамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
 • Øдвамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам детене получават обезщетение за бременност и раждане.
 • Øсредномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в училището /детското заведение са въведени ограничения е по-нисък или равен на 150% от минималната работна заплата.

Размер на помощта:

Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение, както следва:

 

1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок над 10 работни дниот месеца:-за семейства с едно дете размерът на помощта е равен на размера на месечната минимална работна заплата (610 лв. за 2020 г.)-за семейства с две и повече деца размерът на помощта е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата (915 лв. за 2020 г.).

 

2. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок от 6 до 10работни дниот месеца:-за семейства с едно дете размерът на помощта е 305 лв. за 2020 г.-за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 457,50 лв. за 2020 г.

3. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок до 5работни дниот месеца:-за семейства с едно дете размерът на помощта е 152,50лв. за 2020 г.-за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 228,75лв. за 2020 г.

Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броят на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които работещиятродителползва неплатен отпуск.

 

Как се кандидатстваза отпускане на помощта:

Месечната целевапомощ се отпуска въз основа на заявление-декларация подадено в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, към което се прилагат и необходимите документи:

 

1.Документи за брутните доходи на родителите замесеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановкаот:

 • ·трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
 • ·извършване на услуги с личен труд;
 • ·дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
 • ·стипендии;
 • ·други доходи.

 

2.Служебна бележка от работодател, че работникът/служителят е внеплатен отпуск и не може да извършва дистанционно работа от вкъщи, не може да ползва платен годишен отпуски не получава парично обезщетение за временна неработоспособност или бременност и раждане;

 

3.Служебна бележка, удостоверяваща че детето не посещава училище/детска ясла / детска градина/предучилищна група поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка (в случаите, когато тази информация не се предоставя по служебен ред);

 

4.При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева,както и примерен образец на служебна бележка от работодател, са публикуванина електронната страница на АСП,раздел «Коронавирус COVID-19»-«Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условията на извънредно положение» -електронна услуга No 26.

 

Къде и как се подава заявлението-декларация:

Заявлението-декларация с приложените към него документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес:

-лично, като се прилага лична карта (за справка);

-чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал; -по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициранелектронен подпис или персонален идентификационенкод на НОИ:http://www.egov.bg/

-на извънредно въведения електронен адрес:[email protected]Месечната целева помощ се изплаща в срок до края на месеца следващ месеца, за който е отпусната.

Ако въведената в училището /детското заведение мярка обхваща период от два и повече месеца, семействата, на които е отпусната помощта следва да представят в дирекция „Социално подпомагане“ удостоверения за доходи всеки месец.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"