Избрани Новини

13 благоевградски училища ще консумират ел.енергия от фотоволтаични инсталации

Предложението е внесено за разглеждане в Общинския съвет

13 благоевградски училища да консумират електрическа енергия от изградени на покривите фотоволтаични инсталации предлага кметът на Община Благоевград инж. Румен Томов.
13 покривни конструкции на общински училища да бъдат отдадени под наем за изграждане на фотоволтаични централи до 30 kW за производство на електрическа енергия е предложението, внесено за разглеждане в Общински съвет Благоевград.
Основен приоритет, съгласно приетата „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2029 година“ на Община Благоевград е изграждане и развитие на устойчива енергийна инфраструктура. Целта е повишаване на енергийната ефективност в публичната инфраструктура.
В тази връзка Община Благоевград желае да пристъпи към обновяване на съществуващата общинска образователна инфраструктура и въвеждане на енергоспестяващи мерки – всички училища да консумират електрическа енергия от изградени на покрива фотоволтаични инсталации. Очакваните резултати са:
• постигане на нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление – с това предложение се спестяват приблизително 50 % от разходите за електроенергия. Отпадат такси като:
Задължение към обществото;
Акциз;
Достъп до разпределителна мрежа;
Достъп до електропреносна мрежа;
Пренос през разпределителна мрежа;
Пренос през електропреносна мрежа;
• Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки спрямо нормативно определените за предходни периоди;
В тази връзка бе направена проверка на покривните конструкции на всички общински училища с цел отдаване под наем на част от покривните им конструкции за изграждане на фотоволтаични централи до 30 kW за производство на електрическа енергия. Необходимата площ за изграждане на такъв тип инсталация, която всяко училище трябва да притежава, е между 200 кв.м и 250 кв.м.
След извършване на проверката бе установено, че всички тринадесет броя училища имат техническа възможност /изложение и площ/ за монтаж на фотоволтаични централи до 30 kW.
Чрез изграждането на фотоволтаични инсталации върху сгради общинска собственост ще се повиши делът на енергията от ВЕИ, използвана в публичния сектор. Община Благоевград ще се утвърди като модел за енергийно поведение.
Целите на това предложение са в синхрон с основните приоритети на ръководството на Община Благоевград.
Сградите на избраните училища са публична общинска собственост и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост “свободни имоти или части от тях, публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на Общински съвет. “Отдаването под наем на имоти се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред.”
В договора за отдаване под наем ще бъде предвидена клауза, съгласно която след изтичане на 10-годишния срок на договора изградените фотоволтаични инсталации ще останат собственост на Община Благоевград.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)