Ремонти започнаха в центровете за социални услуги в Белица

Изграждат металната конструкция за асансьорната уредба и ремонтират покрива на сградата

С първа копка в присъствието на кмета на Община Белица Радослав Ревански започна изграждането на металната конструкция за асансьорната уредба и ремонтът на покрива на сградата, в която са разположени центровете за социални услуги в Белица.

На 1.08.2020 г. Община Белица стартира изпълнението на проект „Ремонт на покрива на сграда в община Белица, в която се предоставят три социални услуги в общността“. Проектът се реализира съгласно сключен Договор № РД-04-10/28.07.2020г., получил финансиране от Фонд „Социална закрила“, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социална услуга“. Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлизат на 81 398,14 лв. с включено ДДС, като 49 896,00 лв. заплаща Фонд „Социална закрила“, а 31 502,14 лв. Община Белица.
Основната цел на проекта е подобряване на материалната база, общинска собственост, в която се предоставят социални услуги в общността.
Специфичните цели на проекта са извършване на ремонт на покрива на сградата и осигуряване на достъпна среда на хората с увреждания чрез монтиране на асансьор.
В сградата, която е общинска собственост, са разкрити три социални услуги в общността с  държавно делегирана дейност:
- Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 20 места;
- Дневен център за деца с увреждания с капацитет 25 места;
- Център за обществена подкрепа с капацитет 25 места.
Социалните услуги са разкрити през 2019 г. Община Белица извърши вътрешен ремонт на помещенията, оборудва и обзаведе трите услуги с най-необходимото със собствени средства.
Преки ползватели на социалните услуги са :
- 20 деца и пълнолетни лица, ползващи дейностите за подкрепа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция;
- 25 деца и младежи, ползващи Дневен център за деца и младежи с увреждания;
- 25 деца, ползващи дейности за подкрепа в Центъра за обществена подкрепа.
Непреки ползватели на социалните услуги в центровете са:
- Семействата на децата и младежите с увреждания;
- Семействата на децата в риск;
- Близки и роднини на пълнолетните потребители на услугите;
- Персоналът на трите социални услуги.
С реализацията на проектното предложение ще се подпомогне процеса на социална интеграция и личностна реализация на хората с увреждания, активиране на личностните ресурси и на мотивацията на децата и младежите и техните родители, както и спазване на Конвенцията на правата на хората с увреждания.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"