Община Сандански извършва ежедневни проверки за противоепидемичните мерки

Екипът ще налага санкции съгласно чл. 209 от Закона за здравето

Ежедневни проверки на търговски обекти, заведения и фирми за спазване разпоредбите на Министерство на здравеопазването и въведените противоепидемични мерки извършва Община Сандански.
Екипът, определен със заповед на кмета, ще налага санкции съгласно чл. 209 от Закона за здравето, който гласи:
- Който наруши или не изпълни въведени от министъра на здравеопазването или от директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв.
- Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лв.

Нека спазваме противоепидемичните мерки! Здравето и животът ни трябва да бъдат приоритет за всички ни.