ДНП "Рила" представя на семинар приключването на проект

Той е на тема "Засилване на капацитета на защитени зони чрез иновативна методология за устойчивост”

Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на защитени зони чрез иновативна методология за устойчивост”, с акроним BIO2CARE, финансиран по ПРОГРАМАТА за Европейско териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020”, Дирекция „Национален парк Рила“ организира заключителен семинар.
Събитието ще се открие от Красимир Андонов, директор на Д „НП Рила“ днес от 11.00 часа в конферентната зала на Регионалния исторически музей в Благоевград.
Програмата включва приветствия от партньори по Проекта, представяне на резултатите от комуникационните дейности от Комуникационния план и основни дейности, изпълнени от Дирекция „Национален парк Рила“ по Проекта.
За участие в събитието са поканени представители на Министерство на околната среда и водите и негови регионални структури, регионална и местна власт, държавни институции, гръцките партньори по проекта, образователна и научна общност, неправителствени организации, и медии.
Партньори в проекта от гръцка страна са Тракийски университет „Демокрит“ - Департамент по производствени и инженерни науки, община Нестос, Центърът за изследване на влажните/биотопни зони в Гърция; Националната конфедерация на хората с увреждания – регион Северна Гърция. Български партньори са РИОСВ-Благоевград, Дирекция „НП Рила“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Пирински туристически форум.
Договорът за субсидия № B2.6d.08/20.10.2017 г. е с европейско финансиране 85% и 15% национално съфинансиране, като общата стойност на проекта е 1 075 061,60 евро, а стойността на проекта за Дирекция „НП Рила“ е 201 611,50 евро (или 394 311,77 лв. с ДДС, от които 335 164,99 лв. са от програмата (ЕФРР) и 59 146,78 лв. национално съфинансиране от МРРБ).