Избраха за втори мандат Борислав Ковачки за ръководител на Районна прокуратура - Благоевград

Кандидатурата му бе подкрепена от главния прокурор Иван Гешев

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 9 гласа „За” избра за втори мандат Борислав Руменов Ковачки за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград.
Прокурор Ковачки има над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Започва професионалната си кариера като „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Благоевград, след което на 04.06.2003 г. е преназначен на длъжност „прокурор“. С решение на ВСС по протокол № 2/17.01.2007 г. е назначен на длъжността „зам. районен прокурор“, а със заповед на заместник-окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Благоевград от 30.04.2015 г. е определен за и. д. административен ръководител на Районна прокуратура – Благоевград. В периода  2015 – 2020 г. е административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 23/24.06.2020 г. е определен за и.ф.  „административен ръководител-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Благоевград.
През 2017 г. е награден от Главния прокурор на Република България с отличие „Служебна благодарност“ за отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор и като административен ръководител на Районна прокуратура – Благоевград и през 2019 г. с отличие знак „За заслуга“ за отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор и като административен ръководител на Районна прокуратура – Благоевград.
Пред членовете на Прокурорската колегия кандидатът заяви, че сред приоритетите в дейността на Районна прокуратура – Благоевград ще бъде преустановяване на практиката кметовете на населени места да регистрират лица с двойно гражданство, без съгласие на собствениците на съответните имоти; увеличаване на надзорните проверки на замърсителите на околната среда, както и преместването на прокурорите и служителите в нова сграда.
В Концепцията си за стратегическо управление Борислав Ковачки мотивира кандидатурата си с натрупания управленски опит и постигнатите резултати през първия му мандат. Той се ангажира да продължи да работи за повишаване качеството на работа и за подобряване на взаимодействието между прокурорите и останалите институции. Сред набелязаните цели са затвърждаване ролята на административния ръководител, като част от колектива на прокуратурата; повишаване компетентността и квалификацията на прокурорите, постоянна комуникация и взаимодействие с разследващите органи и институциите, подобряване качеството на прокурорските актове. Предвижда се подобряване срочността и качеството на разследване, като се оптимизира максимално дейността на разследващите органи, чрез по-голяма активност от наблюдаващите прокурори, при упражняването на контрол над разследването. Ще продължи организирането на ежемесечни работни срещи с главните разследващи полицаи, началниците на двете РПУ при ОД на МВР – гр. Благоевград. Ще продължи тенденцията за засилване на дейността по самосезиране на прокуратурата при обективна необходимост и предпоставки за това, както и за пренасочване на част от разследването от разследващите полицаи към следователите от Следствения отдел при Окръжна прокуратура – Благоевград, при наличие на предпоставките на чл. 194 от НПК.
В Концепцията е посочено е, че административният ръководител освен с чисто административните си задължения, следва с личния си пример да задава темповете на работа, както и че през досегашния си мандат, освен че традиционно е на шесто място сред районните прокурори в страната по административна дейност, е винаги над средния брой дела, внесени, за разглеждане в съда, както и над средния брой задържани лица и около средния брой съдебни заседания.
Въпроси към кандидата зададе Йордан Стоев, във връзка с медийната политика на Районна прокуратура – Благоевград, приложимите мерки за активизиране дейността на органите на МВР по отношение на спрените досъдебни производства, както и има ли проблеми с изготвяните протести от прокурорите.
Борислав Ковачки бе подкрепен от главния прокурор Иван Гешев и членовете на Прокурорската колегия Йордан Стоев, Светлана Бошнакова и Пламен Найденов. Те посочиха, че Концепцията на кандидата е добре структурирана, обхваща цялата проблематика в дейността на районната прокуратура и предлага визия за развитие. Обърнато бе внимание на постигнатите резултати в дейността на прокуратурата в мандата на Ковачки, както и на постигнатото доброто взаимодействие с другите власти в региона. Акцентирано бе върху административния опит на кандидата, като предпоставка за успешно реализиране на предизвикателствата, свързани с предстоящата структурна реформа за окрупняване на Районна прокуратура – Благоевград и разширяване на ръководния екип по отношение на новите териториални отделения. В изказванията си членовете на Прокурорската колегия се обединиха около становището, че Борислав Ковачки притежава нужните качества, сили и възможности за да бъде успешен ръководители се ползва с уважението на колегите си от региона.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен