Избрани Новини

Обсъждат рехабилитацията на туристическите пътеки при Седемте рилски езера

Стартира информационно-разяснителна кампания

Дирекция „Национален парк Рила“ подлага на широко обсъждане идейния проект за рехабилитация на туристическите пътеки в района на Седемте рилски езера. Стартира информационно-разяснителна кампания с обсъждане на мерките за намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикация в циркуса на Седемте рилски езера на територията на Национален парк „Рила“.
Информационната среща ще се проведе днес от 11:00 ч. в Посетителски център за Национален парк „Рила“ - Паничище.
На информационната среща ще бъдат представени и дискутирани мерките за намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикация в циркуса на Седемте рилски езера, предвидени за изпълнение в рамките на проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.
Освен представяне на предвидените по проекта мерки в изпълнение на Дейност 5 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 3130 - Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, чрез намаляване на степента на еутрофикация в тях“, особено внимание ще бъде отделено и обстойно ще бъде обсъден Идейния проект за рехабилитация на туристическите пътеки в района на Седемте рилски езера, изготвен по Договор №УУНПРII-09/07.05.2019г. „Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация/изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция - х. Рилски езера - Сухия чал - ез. Бъбрека, ез. Сълзата - ез. Бъбрека - ез. Близнака - Трилистник - ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) - ез. Долно - х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера“.
За участие в информационната среща са поканени представители на заинтересованите страни от Министерството на околната среда и водите и негови регионални структури, Обществения консултативен съвет към Д „НП Рила“, неправителствени организации, научна общност, регионална и местна власт и медии.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)