ОИЦ - Благоевград проведе информационно събитие на открито в Струмяни

Експертите предоставиха материали за Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони

Днес от 13:00 часа на площада пред сградата на Общинска администрация в с.Струмяни, Областен информационен център – Благоевград проведе информационно събитие на мобилен щанд на открито.

Експертите предоставиха информационни и рекламни материали за Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, както и безплатни консултации за всички заинтригувани лица.
Акцент на кампанията са мерките, финансирани със средства от европейските фондове за преодоляване последствията от пандемията Ковид-19.

До 30 септември стопаните от сектор „Животновъдство“ могат да кандидатстват за финансиране на проекти по процедура „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материали активи“ от ПРСР 2014-2020 г.

18 септември пък е крайният срок за кандидатстване по на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.
Активна за подаване на проекти предложения е и процедурата BG06RDNP001-5.002- по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

До 21 септември 2020 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане и по две процедури по подмярка 21.1 за извънредно временно подпомагане за земеделските стопани по време на Ковид.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"