МОН предвижда нови дисциплини и повече часове за подготовка на бъдещи учители

Животът

13-08-2020, 08:00

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Бъдещите учители да изучават нови дисциплини, както и въвеждане на по-голям брой академични часове по някои от изучаваните досега предвижда проект за промени в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Измененията предвиждат въвеждане на основна специализираща дисциплина за различните категории учители с минимален хорариум от 45 часа. За подготвящите се за детски учители дисциплината е „Предучилищна педагогика“, за началните учители - „Начална училищна педагогика“, за тези в прогимназиален и гимназиален етап - задължително подготовка по „Компетентностен подход и иновации в образованието“, а бъдещите ресурсните учители ще трябва да изучават „Педагогика на специалните потребности“.

Студентите, които се подготвят да преподават различни предмети, ще изучават дисциплината „Методики на обучението по…“, с общ минимален хорариум 120 часа за предучилищното и 170 часа за началното училищно образование вместо досегашните 90 часа. Мотивът за тази промяна е да се гарантира по-голямо качество на подготовката на бъдещите предучилищни и начални учители. Същото важи и за студентите, които се обучават за придобиване на квалификация „учител по ...“ два или повече учебни предмети и „ресурсен учител“. Те ще изучават дисциплината „Методика на обучението по…“ с хорариум 120 часа, вместо заложените в сега действащата наредба 90 часа.

С промените се цели реално въвеждане на компетентностния подход както в обучението на учители, така и след това – в практиката на предучилищното и училищното образование, на базата на интегрираните в подготовката за придобиване на квалификация „учител“ основни групи компетентности, ключови за качествена и ефективна дейност в педагогическа среда.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"