Дирекция "Национален парк Пирин” постави електропастири (снимки)

Те са около Башлийско езеро и около три от Спанаполските езера

Дирекция „Национален парк Пирин” постави временни електропастири около Башлийско езеро и около три от Спанаполските езера. Временните съоръжения са поставени с цел ограничаване движението на пашуващите домашни животни около езерата, но не ограничават домашните и диви животни да пият вода. Съоръженията не ограничават движението на туристите по туристическите пътеки, но Дирекция „Национален парк Пирин” съветва посетителите да бъдат внимателни при близък контакт с електропастирите.
Електропастири ще бъдат монтирани и около Първо Превалско езеро и Тевно езеро. Захранват се със слънчеви батерии и са поставени върху естествени материали, без да се нарушава терена и растителната покривка.
Съоръженията ще се премахнат, след като се изследва влиянието на антропогенни дейности в непосредствена близост до езерата, които биха довели до промяна във водния режим, видовия състав, химичните показатели, както и до понижение нивото на водата, утъпкване на бреговете и вток на органично натоварени води.
Дейностите са изпълнени по проект BG16M1OP002-3.007-0007 „Подобряване на  природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен