Археологическият институт ще ползва имот в Илинденци за теренни проучвания

Министерският съвет прие решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване

Министерският съвет прие решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост с площ 675 кв.м. Той се намира в землището на село Илинденци, община Струмяни. Имотът попада в обхвата на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Струмяни” към ДП „Югозападно държавно предприятие” - Благоевград. Вещното право се учредява за срок от 3 години за извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности в полза на Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"