Нови социални услуги ще се предоставят в община Петрич

Осигурява се качествена алтернативна грижа за деца и младежи в риск, с увреждания и техните семейства

Три са новите социални услуги, одобрени по проект на Община Петрич, ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1. Община Петрич получи покана за сключване на договор. Новите социални услуги по проекта са: „Център за настаняване от семеен тип за деца” с капацитет до 12 места; Център за обществена подкрепа с капацитет 100 лица и до 10 места за спешно настаняване на деца и семейства в риск; Преходно жилище с капацитет до 8 деца на възраст от 15 – 18 години. Дейностите по проекта включват: закупуване на специализирано транспортно средство за потребителите на новите социални услуги; допълнително неспециализирано оборудване и обзавеждане; пълното финансово обезпечаване за съществуването на новите услуги - заплати за персонала и издръжка. Включено е също обезпечаването на разходите за месечна помощ на ученици от 1 до 12 клас, настанени в институциите ЦНСТ и Преходно жилище. Ще бъдат разкрити нови 35 работни места за новите социални услуги. Чрез изпълнението на проекта се осигурява качествена алтернативна грижа за деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства, която гарантира живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване. Изграждането на инфраструктурата за новите услуги е в съответствие с разработените и утвърдени от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността. Стойността на проекта е 2 500 000 лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен