Подготвят мащабен проект, свързан с античния град Хераклея Синтика

Ще се финансира проект "Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект"

Финансирането на проект „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи” ще бъде по Оперативна Програма „Региони в растеж” – одобрение на инвестиционни намерения, свързани с разработването на цялостен интегриран туристически продукт с основен акцент - паметник на културата с национално значение и съпътстващи дейности по социализация на паметника, които да допринесат за социално-икономическото развитие на региона.

Това е заложено и в решението на ОбС - Петрич, с което Античен град Хераклея Синтика се определи като „Обект от първостепенно значение за община Петрич“. За обекта е разработена идейна концепция под ръководството на ръководителя на разкопките доц. д-р Людмил Вагалински, включваща реставрация, консервация и социализация. Проектът на Община Петрич има подкрепата на Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство. За социализацията и популяризирането на археологическия обект ще се създаде подходяща туристическа инфраструктура, включваща туристически пешеходни пътеки и платформи за наблюдение, места за отдих, рекреация и почивка. Ще бъде изграден паркинг за автомобили, автобуси и каравани. Предвидени са атракциони, показващи римските традиции в управлението и използването на водата. Предвижда се също така да се изгради Посетителски център с експозиционна и виртуална зала, където чрез дигитални 3D възстановки и визуализации ще бъде представен един съвременен начин за експониране на археологията, увлекателен за подрастващите. Ще се разработят приложения и интерактивни модели, които да позволяват обекта да се разглежда и от разстояние само през телефон или таблет. Залата ще бъде оборудвана с 3D очила за виртуална реалност, интерактивни маси и табла, гобо протектор, холограмен куб и други, осигуряващи внедряване на съвременни технологии на обекта. Към идейната концепция е разработен финансов модел на очакваната инвестиция, като в него са заложени финансовите параметри на очакваните разходи и приходи.
На база финансовия анализ се определи необходимата обща сума за инвестицията, която възлиза в размер на 8 175 758,90 лв. Усвояването на средствата по програмата започва след 2022 г. Всички проекти по програмата включват безвъзмездно финансиране и дългосрочен нисколихвен заем (20 г.) Очакваните приходи за същия период според разработения бизнес план възлизат на 5 880 000,00лв., като приходът от обекта ще бъде от продажба на билети, отдаване под наем на площи и помещения, продажба на сувенири, книги и други туристически продукти, организиране на фестивали и различни мероприятия.

При бъдещо одобрение на проекта на Община Петрич, Античен град Хераклея Синтика ще се нареди до вече утвърдени и популярни туристически обекти в страната, получили одобрение на проектите си, а именно Перперикон, Казанлъшката гробница, Вила Армира, Крепостта в Хисаря. Това практически ще бъде единственият проект с подобна мащабност за Югозападна България. Освен голяма отговорност в опазването на културното ни наследство, дългосрочните цели на проекта, който Община Петрич разработва, са създаване на подходящ социално-икономически климат за малкия и среден бизнес в сферата на обслужването и туристическите услуги в района.
Проектът на Община Петрич е внесен за одобрение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен