Административен съд - Благоевград забранява достъпа до сградата

Ще продължи за периода на извънредно положение

Забранява се достъпът до сградата на Административен съд - Благоевград за граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица. Забраната е въведена със  заповед на председателя на Административния съд съгласно решение на Висшия съдебен съвет.
През периода няма да се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на делата по чл. 60 и чл. 166 от АПК; делата по чл. 75 и чл. 157 от ДОПК и делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.
Справки по дела ще се извършват само по телефон - 073/883585 – служба „Регистратура“ и 073/883586 – служба „Съдебно деловодство“ или по електронен път на адрес: [email protected], както и на сайта на Административен съд – Благоевград https://blagoevgrad-adms.justice.bg/bg.
Всички административни услуги в Административен съд – Благоевград ще се извършват на принципа на „едно гише“, в служба „Регистратура“ в съда. Служителите „на едно гише“ в Административен съд – Благоевград работят при стриктно спазване на мерките срещу разпространение на инфекцията COVID-19 и при непрекъснато ползване на осигурените предпазни средства – ръкавици, предпазни маски, дезинфекционни материали и др.
Преустановява се и връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по дела. Призовките и съобщенията за дела, които ще се образуват в периода на извънредно положение, ще се извършват по телефон или по електронен път.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"