ЮЗУ заработва онлайн

Забранява се достъпът на студенти и посетители до учебните сгради и общежитията

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното извънредно положение ръководството на ЮЗУ "Н.Рилски" предприема следните мерки:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия до 29.03.2020 година. Държавните и семестриалните изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации да бъдат отложени.
2. Учебните занятия да продължат неприсъствено – онлайн, чрез налични платформи за електронно обучение, с онлайн контакти между преподаватели и студенти.
Възлага се на ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция „Образователни дейности“ и Отдел „Комуникационно и техническо обслужване“ да организират и реализират обучение на студентите чрез университетските електронни ресурси.
3. След възстановяване на обичайното провеждане на присъственото обучение, за непроведените, включително и онлайн учебни занятия и изпити, да бъдат изготвени нови графици по основни звена.
4. Отменя се провеждането на кандидатстудентските конкурсни изпити по график за 21, 22 и 29 март 2020 година.
5. Преустановяват се всички мероприятия – научни, културни, спортни и др., на територията на университета и организирани от звената в университета.
6. Отменят се всички командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина, включително за мобилност или стажове.
7. Отменят се всички мобилности, стажове, работни посещения и други на чуждестранни преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости, с изключение на вече започналите. Препоръчва се чуждестранните преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости, които вече са в България, да не напускат страната и да продължат работа по реда и при условията на настоящата заповед.
8. Всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията, студенти, както и чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигнали от чужбина след 10.03.2020 г. се задължават да се подложат на 14-дневен карантинен период.
9. Ограничава се присъствието на преподаватели и служители в университета. Ръководителите на основните звена, на отделите и дирекциите създават организация и осигуряват поддържането на дейността на звената, работата на компютърните и информационни системи и дейностите със срокове за изпълнение, които не могат да бъдат променяни. Служителите изпълняват дейностите дистанционно и/или присъствено, по график, представен от ръководителите на посочените звена и служби при помощник-ректора.
10. За срока по т.1 се забранява достъпът на студенти и външни посетители до учебните сгради и Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Препоръчва се комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail. Забранява се допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради и Ректората.
11. За срока по т.1 се забранява достъпът на външни лица до сградите на студентските общежития по къкъвто и да е повод. Забранява се събирането на групи в сградите и района около студентските общежития.
12. За срока по т. 1 да се прекрати работата на студентския стол.
13. Да продължи осигуряването на материали за дезинфекция и хигиенни материали. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и други повърхности в сградите.
14. Всички възникнали въпроси по изпълнението на заповедта се съгласуват с председателя на Кризисния щаб доц. д-р Иванка Станкова и помощник-ректора Николай Тахов.



Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"