Актуализираха противоепидемичните мерки в Благоевград

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02,2020 г. на Министър-председателя на Република България, Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и Решение на Кризисния щаб на територията на Община Благоевград от 13.03.2020 г., в срок до 29.03.2020 г на територията на Община Благоевград се въвеждат  следните противоепидемични мерки:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

8. Разширява се дейността на социалния патронаж с възможност за доставяне по домовете на самотноживеещи възрастни хора на лекарства и хранителни продукти. В тази дейност ще се включат и доброволци от БЧК, които са обучени.

9. Детските кухни продължават да работят при спазване на строги мерки за дезинфекция. В раздавателните им центрове за храна гражданите да бъдат с маски на разстояние един от друг.

10. Преустановява се дейността на Клубовете за пенсионери на територията на Община Благоевград.

11. Не се спира предоставянето на резидентните социални услуги на територията на Община Благоевград. Същите ще работят при строги мерки за спазване на санитарно-хигиенните изисквания, като се преустановяват посещенията на външни лица.

12. В Дома за стари хора и Дома за пълнолетни лица се включват строги мерки за спазване на санитарно-хигиенните изисквания, като се преустановяват посещенията на външни лица.

13.Всички социални звена следва да имат изготвени указания за дезинфекция, съобразно дейността си и спазвайки указанията на Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването.

14.Да се извършва четирикратна дезинфекция на автобусите на градския транспорти спирките на масовия транспорт, всички общински сгради и районни администрации, като с приоритет са зоните за работа с граждани.

15. В общинските служби да се въведе специален режим за допускане на хората един по един до гишетата.

16. Отменя се Заповед №283/09.03.2020 г. на Кмета на Община Благоевград.

Препис от заповедта да се съобщи на всички заинтересовани страни и институции и да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се обяви на интернет-страницата на Община Благоевград.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Заместник-кметовете на Община Благоевград.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"