Избират младежки омбудсман на Благоевград

Стартът на конкурсът ще бъде обявен на 27.01.2020 г.

Общественият посредник на община Благоевград и Детският парламент Благоевград ще реализират конкурс за избор на младежки омбудсман на територията на Благоевград сред учащите се от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас. Идеята е съотносима със заложените принципи и политики в ревизираната европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, като до момента в България идентични младежки структури са избрани в Стара Загора и Пловдив.

Основната цел, която си поставят чрез реализацията на конкурса, е да се повиши правната и гражданската култура на младите хора и да развие у тях аналитично мислене и активна позиция по общественозначими въпроси. Конкурсът ще активизира учащата се младеж в полза на училището и обществото и ще даде възможност за участие на младите хора в обществения живот на града.

Младежкият омбудсман на Благоевград ще осигурява допълнителна възможност за упражняване правата и удовлетворяване интересите на учащите се и младежта в отношенията им с директорите на училищата, педагогическите съвети, училищните настоятелства, други младежки структури и училищни общности в региона и ще предостави възможност, съвместно с Детския парламент, за инициране на местни политики в областта на младежките дейности.

Стартът на конкурсът ще бъде обявен на 27.01.2020 г., като резултатите от него ще бъдат обявени на 19.02.2020 г.

Комисията по провеждане на процедурата по избор на Младежки омбудсман ще бъде в състав от 5 души - кметът на Община Благоевград (или друго определено от него лице), председателят на Общинския Съвет – Благоевград (или друго определено от него лице), началникът на Регионалното управление на образованието - Благоевград (или друго определено от него лице);
общественият посредник на територията на Община Благоевград, председателят на Детския  парламент – Благоевград.