Изискани са допълнителни становища за здравния риск от предприятие за рециклиране в Яхиново

Окончателната преценка за реализация на предложението е на местната власт

По повод постъпили въпроси относно инвестиционно предложение за построяване на сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз в землище на с.Яхиново, община Кюстендил,  РИОСВ - Перник информира, че към момента инспекцията не е издавала решение по процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.
Документите за инвестиционното предложение са изпратени за съгласувателни становища до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) - Благоевград, до Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Кюстендил, Областна дирекция “Земеделие“- Кюстендил, както и до Община Дупница и кметство с.Яхиново за обявяването ѝ на обществен достъп.
За да бъде направена преценка от здравно-хигиенна гледна точка по отношение степента на въздействие и възможния здравен риск, вследствие евентуалното одобряване и осъществяването на инвестиционно предложение в Яхиново, от РЗИ – Кюстендил са поискали допълнителна информация, която е препратена от РИОСВ – Перник към заявителя на инвестиционното намерение.
По искането на РЗИ-Кюстендил заявителят трябва да предостави допълнителната информация,  като опише вероятните значителни въздействия върху здравето на хората при реализацията на инвестиционното предложение. За целта трябва да се извърши идентифициране на източниците и вида на очакваните вредности и характеристика на отделните рискови фактори по отношение влиянието им върху човешкото здраве. На базата на прогнозни изчисления трябва да се определи степента на неблагоприятното въздействие и териториалния му обхват, в който се очаква наднормено въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и урбанизираната територия, което създава риск за човешкото здраве.
От РЗИ- Кюстендил са поискали още заявителят да изготви план-схема за санитарно-хигиенната обстановка с онагледени отстояния от площадката до обектите, подлежащи на здравна защита, включително вилни зони и съществуващи отделни жилищни сгради, извън регулацията по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, заверена от съответната общинска администрация.
Към настоящия момент възложителят не е представил в РИОСВ-Перник исканата допълнителна информация, за да бъде предоставена на РЗИ- Кюстендил. След като документацията бъде допълнена и окомплектована, тогава отново ще бъде представена за становище за необходимостта от извършване на ОВОС.
Окончателната преценка за реализация на предложението е на местната власт.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен