Парк "Пирин“ изпълнява проект за подобряване състоянието на 9 езера

Екип от специалисти взе проби от езерата, с които да изследва състоянието им

Дирекция „Национален парк Пирин” изпълнява дейности за подобряване на природозащитното състояние на група езера на територията на парка чрез изготвяне и прилагане на система от мерки за борба с еутрофикацията (повишаване количеството на химическите вещества, участващи в минералното хранене на растенията (азот, фосфор), водещо до повишена биологична продуктивност – „цъфтеж на водата“). Избраните езера, където ще бъдат приложени мерките, са Рибно езеро, Жабешко езеро, Първо Превалско езеро, Спанополски езера, Башлийско езеро, Тевно езеро, Синанишко езеро, Окото и Безбог.
Дейностите се изпълняват по проект за подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Насочени са към предотвратяване на всякакви антропогенни дейности в непосредствена близост до езерата, които биха довели до промяна във водния режим, видовия състав, химичните показатели, както и до понижение нивото на водата, утъпкване на бреговете и вток на органично натоварени води.
Екип от специалисти взе проби от езерата, с които да изследва състоянието на езерата. Анализът на пробите ще даде актуална информация за хидробиологично и екологично проучване на състоянието на дънни утайки, показатели на водите, степента на еутрофикация, състава и биомасата на фитопланктона, състава на водната флора и състава и възрастовата структура на рибна фауна.
За предприемането на мерки за преодоляване на негативните процеси като следствие от въздействието, което оказва пашуването на стада от едър и дребен добитък на и в зоните около езерата са извършени и геодезически работи за заснемане на водното огледало и изготвяне на на специлизарана карта релеф на прилежащи площи, която ще послужи за основа при проектирането на задължителните мерки за предпазване от това негативно влияние -ограничаване на достъпа на пашуващи животни.
Дейностите са изпълнени по Договор №ДП-5/09.04.2019 г. и Договор №ДП-11/26.08.2019 г. по проект BG16M1OP002-3.007-0007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"