Съдът възобнови производството по несъстоятелност на "Въгледобив Бобов дол"

Постанови обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника

Окръжен съд- Кюстендил, под председателството на съдия Галина Мухтийска взе решение за възобновяване на производството по несъстоятелност на длъжника „ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ“ ЕООД, като го обявява в несъстоятелност и постановява прекратяване на дейността на предприятието.
Съдът постанови и обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, прекратяват се правомощията на органите на длъжника „ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ“ ЕООД. С решението си Окръжен съд- Кюстендил лишава длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността и постановява да започне осребряването му.
Решението подлежи на незабавно изпълнение. То може да се обжалва пред Софийския апелативен съд.
Производството бе по молба на изпълнителния директор на НАП - София, с пълномощно от министъра на финансите, с искане за възобновяване на производството по несъстоятелност на „ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ“ ЕООД. Молбата е основана на неизпълнение на задълженията на длъжника по утвърдения план за оздравяване на „ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ“ ЕООД.
С решение от 15.05.2012 г., Окръжен съд - Кюстендил е открил производство по несъстоятелност  по отношение на длъжника „ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ“ ЕООД. С решение от 4.06.2015 г., на основание чл. 707, ал.1 от Търговския закон е утвърден приетият от събранието на кредиторите план за оздравяване на „ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ“ ЕООД и е прекратено производството по несъстоятелността срещу длъжника.
В мотивите на съдия Мухтийска се казва: Съществува системно неизпълнение от страна на длъжника на поетите с оздравителния план задължения, поради което е налице предвиденото в чл. 189, ал.5, изр. II- ро ДОПК основание за възобновяване на производството по несъстоятелност. Извършените от длъжника плащания не обосновават  обратния извод, тъй като независимо от тях, неизпълнената част от непогасените публични вземания срещу „ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ“ ЕООД, за чието отсрочване и разсрочване  е дадено предварително съгласие  по чл. 189, ал.1 от ДОПК с писмо по описа на Министерство на финансите, към дата 09.05.2019 г. общо е 102 069 237, 64 лв.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия