Правителството предостави на община Гоце Делчев имоти

Досега са ползвани от Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство

Правителството предоставя на община Гоце Делчев правото на собственост върху имотите, ползвани от Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство „П. К. Яворов“ - гр.Гоце Делчев, за образователни дейности. Досега гимназията е била публична държавна собственост, управлявана от Министерството на земеделието, храните и горите като неин принципал. Учебното заведение е с отпаднала за ведомството необходимост, тъй като е обявено за общинско училище.
Министерският съвет учреди сервитут за прокарване на водопровод в поземлен имот в село Марикостиново, община Благоевград. Сервитутът се учредява за право на прокарване на външен водопровод, с площ от 29,04 кв.м, необходим за изграждане на туристически обект. Със същата цел се учредява безсрочно ограничено вещно право-сервитут и върху част от друг поземлен имот-публична държавна собственост в с.Марикостиново. Съгласно Закона за държавната собственост, в имоти - публична държавна собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково