До 15 октомври се подават заявления за еднократна помощ за първолаци

Животът

01-10-2019, 08:00

Снимка:

velikotarnovo.utre

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

От тази година изплащането се извършва на два пъти

В дирекциите „Социално подпомагане“ в страната продължава приемът на заявления – декларации за отпускане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2019/2020 година. Помощта е в размер на 250 лева, а заявленията се приемат след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.  Последните данни от Агенцията за социално подпомагане сочат, че към 27.09.2019 г. са подадени 30 230 заявления – декларации, а издадените заповеди за отпускане на помощта са 25 912 и се отнасят за 26 492 деца. Няма издадени заповеди за отпускане на помощта в натура, а заповедите за отказ са 1 362.

Помощта за първокласници се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца, като право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за пръв път  в първи клас на държавни или общински училища. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето.

Заявлението за отпускане на помощта се подава в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя. Към него се прилага удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца преди подава на заявлението, както и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас  на държавно или общинско училище.

От тази  година изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас се извършва на два пъти: петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й; петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

 

 Помощта ще се възстановява от родителите, ако детето/ученикът:

не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

През миналата учебна 2018/2019 година  еднократна целева помощ получиха семействата на 35 550 първокласника.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"