БАБХ изтегли и насочи за унищожаване 13 677 кг храни

В цялата страна са извършени 13 622 проверки, съставени са 186 акта

През месец юли т.г. инспекторите от отделите „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:
Общ брой извършени проверки в цялата страна – 13 622 бр.
Издадени предписания – 932 бр.
Съставени актове за установяване на административни нарушения – 186 бр.
Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 12 бр.
Изтеглени и насочени за унищожаване 13 677 кг. и 86 л. храни от животински и неживотински произход
Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България са:
Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка;
Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните;
Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност;

Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите;
Изготвени становища и предложения:
Към институции и ведомства – 51 бр.
Към фирми и граждани – 23 бр.
Обработени сигнали и жалби:
Към институции и ведомства – 9 бр.
Към фирми и граждани – 35 бр.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен