Бивша представителка на застрахователно дружество е предадена на съд

Извършила длъжностно присвояване

Районна прокуратура - Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Л.О. за извършено от нея присвояване на чужди парични средства в качеството й на длъжностно лице – престъпление по чл. 201, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 ат НК.

През 2007 г. между управляваното от обвиняемата О. дружество „О.“ ООД и Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество „А.Б.“ бил сключен договор за застрахователно агентство. Съгласно предмета му агентът бил упълномощен да сключва срещу съответната месечна комисионна договори за застраховка, осъществявал и ликвидационната дейност на щети на обявени пред него застрахователни събития, включително да изплаща обезщетения. С оглед клаузите на сключения договор, страните приели правила относно координацията и контрола между застрахователя, агента (Генерално представителство) и други агенти на застрахователя със статут на представителства. Дружеството на обвиняемата извършвало касови и безкасови парични операции, като за целта следвало да води необходимата отчетност и управлява паричния поток.

В рамките на посредническата си дейност „О.“ ООД в качеството си на необвързан застрахователен агент имало правото да събира и задължението да внася в срок от два работни дни от получаването, с вносни бележки, по банкова сметка на дружеството застрахователните премии или съответните вноски по тях. Освен това, в случай на забавено плащане на премия по застраховка, продължило повече от 14 дни, дружеството-агент било длъжно в срок до два работни дни от забавянето да уведоми писмено страните по договорните отношения. Обвиняемата О. имала достъп до системите AUTO OPUS и ОРАИНС на застрахователя с права за издаване на каско застраховки, гражданска отговорност и завеждане на щети и/за имуществени застраховки.

През 2012 г. бил извършен одит в управляваното от обвиняемата О. представителство в  Благоевград, като предметът на проверката били извършвани от агенцията застрахователни дейности. По време на проверката били установени пропуски с умерен риск, както и отклонения при извършването на възложените дейности от нормативно установените изисквания.

От август 2012 г. правоотношенията на застрахователя с управляваното от Л.О. дружество били прекратени.

В хода на воденото досъдебно производство, по което Л.О. е била привлечена в качеството на обвиняема, било установено, че за времето от 27.09.2010 г. до 1.08.2012 г. в Благоевград, в качеството на длъжностно лице - собственик и управител на „О.“ ООД (застрахователен агент), присвоила чужди пари в размер на 10 141.96 лева. Те били получени от нея на ръка от различни лица и представляват разлика между реално платените вноски по застрахователни премии за сключени от тях застраховки и внесените от нея в счетоводството на дружеството суми.

Предстои делото да продължи в съда.