Избрани Новини

Двойно се увеличили делата за убийство в Апелативен съд Велико Търново през 2018 г.

Животът

23-04-2019, 12:36

Снимка:

Апелативен съд

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Тромавата конкурсна система води до голяма натовареност на съдиите

През 2018 година година съдиите в Апелативен съд – Велико Търново са разгледали общо 1 617 дела, по които са провели 675 съдебни заседания, решили са общо 1383 дела, от кото 1185 в тримесечен срок, или 86%, като са се произнесли с акт по същество по 1331 дела. Останалите несвършени 234 дела в края на годината съставляват едва 14,47% от всички дела за разглеждане.

Това съобщи на брифинг днес административният ръководител на Апелативен съд – Велико Търново Янко Янев. Той се оплака от сериозни кадрови промени в съдийския състав, свързани с пенсионирането на голям брой магистрати. При тази своеобразна „смяна на поколенията“, се оказва,  че сега съществуващата система за провеждане на конкурси е твърде сложна и тромава, за да съумее да отговори адекватно на големия брой  освобождаващи се щатове. Това е довело до драстично увеличение на натовареността на съдиите в Апелативен съд, които се налага да работят с все по-намален състав с всяка изминала година. При щат от 17 съдии, към края на 2018 г. са били заети едва 12 бройки при относително запазващ се брой на делата за разглеждане, а пхредстои пенсионирането на още двама магистрати.

 

През 2018 година в Апелативен съд – Велико Търново са постъпили за разглеждане общо 102 въззивни наказателни дела от общ характер. Увеличен е броят на постъпилите наказателни дела по глава 2 от Наказателния кодекс – „Престъпления срещу личността“, като през миналата година са разгледани общо 28 такива дела, като най-фрапантно е увеличението при тези по чл. 115-116 от Наказателния кодекс за убийства – постъпили са за разглеждане общо 24 такива дела през годината, като броят им през 2017 година е бил почти два пъти по-малък – 13 броя, а през 2016 г. той е бил 15 броя. Налице е увеличение и при делата по чл. 123-124 за причиняване на смърт по непредпазливост – 15 броя, като през 2017 и 2016 г. те са били съответно 8 и 11.

 

Най-висок остава делът на постъпилите дела по глава единадесет от Наказателния кодекс „Общоопасни престъпления“, които са били 36 през 2018 г., като след увеличението им до 47 броя през 2017 г., са намалели отново до нивото им от 2016 г. От всичките 36 дела, 32 са за престъпления по транспорта или съобщенията, или става дума основно за дела за причинена смърт или телесни увреждания при ПТП.

След почти двойното нарастване на постъпващите въззивни частни наказателни дела, през 2017 година, през 2018 г. техният брой леко е намалял, като през годината са били разгледани общо 266 такива дела. От тях 77 са били по молби за условно предсрочно освобождаване на осъдени лица, а 99 – по искания за взимане или изменяне на мерки за неотклонение. През годината са образувани и шест дела по молби за разпити на свидетели чрез видеоконферентна връзка от съдилищата на територията на ЕС.

 

През годината не са постъпвали сигнали срещу съдии или съдебни служители, които да бъдат основание за извършване на дисциплинарни проверки.

По отношение на сградния фонд и техническото оборудване, към момента Апелативен съд – Велико Търново не изпитва спешна необходимост от ремонти или подмяна на техника. Продължава да се увеличава броят адвокатите и гражданите – страни по дела, които се възползват от  въведената в края на 2016 година система за отдалечен достъп по електронните досиета по дела.

 

В петте Окръжни съдилища в апелативния район са стояли за разглеждане общо 9909 дела, като във всички, с изключение на Окръжен съд – Русе, е налице тенденция за намаляване на броя на разглежданите дела. С най-висока средна действителна натовареност към разглежданите дела – 10,71 дела на месец на съдия е работил Окръжен съд – Велико Търново, където са налице сходни с Апелативен съд проблеми в щатната заетост, а с най-ниска – Окръжен съд – Габрово със средна действителна натовареност от 7,29 броя дела.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден