709 пожара гасиха от ПБЗН - Кюстендил през 2018 г.

276 са помощните операции

Отчетът бе представен от директора комисар Светослав Георгиев, гости бяха директорът на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ при ГДПБЗН ст. комисар Ал. Джартов, зам. директорът на ОДМВР – Кюстендил,     комисар Веско Рангачев, зам.областният управител Матей Попниколов, ръководителят на областната структура на БЧК д-р Емилия Кацарска

Основен приоритет в дейността на РДПБЗН – Кюстендил през годината бе осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, както и ефективното управление на ресурсите и подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите, отчете комисар Георгиев, като подчерта, че са  постигнати добри нива на  координация и сътрудничество с местните власти.

Дейността е оптимизирана, усилията са насочени към повишаване на общественото доверие към структурата и превантивната култура у населението за логично  поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации, както и прилагане на необходимите защитни мерки.

Оказана е методическа и експертна помощ на централните и териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия, като са проведени  6  заседания на общински съвети за намаляване на риска от бедствия - на общини Кюстендил, Бобов дол, Дупница, Рила, Трекляно и Бобошево. Оказана е методическа и експертна помощ на съветите при разрешаване на проблеми, свързани с усложнена зимна обстановка, наличие на възникнали свлачищни процеси, вероятност от възникване на наводнения причинени от валежи и пролетно снеготопене, и подготовка за жътвената компания.

 

През изминалата 2018 година, основната дейност бе насочена към подобряване на осъществявания контрол по спазване изискванията на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Извършени са 240 проверки на 3 категории обекти, като направените предписания са изпълнени.

Служители от дирекцията участваха в държавни приемателни комисии като членове на междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител на област Кюстендил за годишно обследване на язовирите на територията на областта.

Извършените контролни проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обектите и тематичните проверки през годината бяха осъществени на територията на всички общини, както и на обектите, водени на отчет в РДПБЗН –  сгради на МВР, област с административен център Кюстендил, Регионална здравна инспекция – Кюстендил, „Балканфарма Дупница“ АД и ОПУ – Кюстендил.

Най-голям е относителният дял на издадените становища за съответствие на инвестиционни проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност, следвани от становища за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането в експлоатация на строежите. Относителният дял на издадените становища за съответствие на инвестиционни проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност през последните пет календарни години е най-голям през 2016 г. – 189  становища. Броят на становища за съответствие на инвестиционни проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност през последните две години се запазва еднакъв от 83 бр. Тази тенденция се дължи на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. За отчетния период са връчени 5 акта за установяване на административни нарушения на проектанти и 2 на строители по Закона за устройство на територията.

През периода служителите от ДПК и ПД проведоха планираните кампании, както следва: „Есенно-зимен пожароопасен сезон 2017/2018 и 2018/2019”, „Спри горските пожари – научи как” , абитуриентските празници, Великденските празници и „Опазване на реколтата от пожари”. Във връзка с това бяха разработени планове в РДПБЗН и РСПБЗН. 

Изготвена бе Регионална програма за опазване на горите от пожари през 2018 г. от РДГ – Кюстендил, и съгласувана с РДПБЗН. През месец юни бяха извършени съвместни проверки с РДГ – Кюстендил, по изпълнение на препоръките, залегнали в Регионалната програма за опазване на горите от пожари.

Отчитайки последните пет календарни години, могат да се направят следните изводи и тенденции:

- През 2018 г. най-голям е относителният дял на тематичните проверки на обекти, следвани от контролни проверки на обекти, проверки по изпълнение на предписаните мероприятия, съвместни проверки с други ведомства, контролни проверки на строежи и комплексни проверки на обекти.

- Най-голям е относителния дял на връчените АУАН за констатирани нарушения в обекти, следвани от АУАН за констатирани нарушения в земеделски земи.

В службите за ПБЗН и група ОЦ при РДПБЗН – Кюстендил се осъществява непрекъснато денонощно 24-часово дежурство, провеждана е теоретична и практическа подготовка на личния състав в съответствие с „Методически указания за провеждане на професионалното обучение по месторабота на служителите от СД/РДПБЗН през 2018 година“, всички нормативни документи (техните изменения и допълнения) и указания от ГДПБЗН – МВР, касаещи осъществяването на дейностите по направление на пожарогасителната и спасителната дейност (ПГ и СД).

На 19.04.2018 г. на територията, обслужвана от РДПБЗН – Кюстендил се проведе мащабно ПТУ със силите и средствата на РДПБЗН – Кюстендил, ОД на МВР, БЧК, ЦСМП, община Дупница, ДФ Дупница, ОПУ, БДЖ и с участието на сектор СОД – Благоевград. Темата на ПТУ бе активирало се свлачище, вследствие на което се прекъсва достъпът до автотунел на път I-1 (Е-79) на територията на община Дупница и в него има блокирани автомобили и хора. Реката в близост до активиралото се свлачище излиза от коритото си и залива частично жилищен квартал в Дупница. Действията на участващите сили и средства бяха извършвани в присъствието на контролиращи служители от ГДПБЗН – МВР, които поставиха изключително високи оценки.

През периода бяха извършени общо 51 контролни проверки за нивото на пожаро-строевата подготовка на 119 служители от РДПБЗН – Кюстендил, като от проведените проверки се установи, че служителите по РСПБЗН постигат добри резултати.

За ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи бяха разработени и актуализирани 33 плана за пожарогасене и 31 ситуационни схеми, които се проиграваха преди утвърждаване от комисията за отстраняване на евентуални пропуски с цел постоянното подобряване на знанията и уменията на оперативния състав и запознаване с обектите на новоназначените служители.

През 2018 г. на територията на област Кюстендил е обявено 1 частично „бедствено положение” за района на с.Бараково, с.Крумово и Кочериново, общ. Кочериново, във връзка с усложнена обстановка след  възникнал пожар в затворено общинско депо за неопасни отпадъци. При провеждане на НАВР от 24.07.2018 г. до 29.07.2018 г., поради обявеното частично „бедствено положение” със заповед на кмета на община Кочериново, чрез ОЦ на РДПБЗН – Кюстендил, бяха включени сили и средства на ЕСС по реда на чл. 29, ал. 2, т. 4 от Закона за защита при бедствия на основание искане на кмета на Общината. Координацията на съставните части на ЕСС се осъществи чрез Оперативния център на дирекцията. Ситуацията наложи да бъде въведен в изпълнение плана на РДПБЗН – Кюстендил, за действие при кризи, извънредни ситуации и за защита при бедствия.

През 2018 г. възникнаха 2 инцидента с източници на йонизиращи лъчения на ГКПП – Гюешево. Извършени бяха неотложни мерки и действия от екипи на РДПБЗН – Кюстендил, за ликвидиране на произшествията.

През годината са проведени от ОЦ при РДПБЗН – Кюстендил, тренировки по Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, съгласно утвърден от областния  управител план-график  на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС на областно ниво.  Резултатите показаха, че при 8  задействания на системата е постигнат резултат 87,47 % .

През отчетния период в Регионалната дирекция се проведоха 3 заседания на комисията за издаването на разрешения за извършване на дейности, съгласно нормативната уредба. Преиздадени са 6 разрешения на търговци: за „Сервизно обслужване на противопожарни уреди“ и „Подържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения“ на „Топсист“ ООД и на търговец „ТЕЦ“Бобов дол“ ЕАД за всички дейности по чл. 3 от Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г.;  извършени са 5  проверки на търговци за извършване на дейности по осигуряване на ПБ на обекти и/или поддържане на и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с ПБ.

През изминалата година се затвърди добрата практика при провеждането на теоретични и практически занятия  всяка РСПБЗН да планира включването на регистрираните ДФ на територията на общината.

При направената статистика се откроява една община с по-активно действащо ДФ през отчетния период – община Бобошево.

Общият брой на доброволците в регистрираните ДФ към общините от област Кюстендил  е 106.

През месец октомври беше организиран семинар за доброволците от ДФ с участието на  представители на ГДПБЗН – МВР, кметовете на общините и почетния консул България във  Германия и пожарникар – доброволец. Той оцени като надеждна работата на нашите ДФ.

През 2018 г. са изготвени 35 пожаро-технически експертизи от служители на РДПБЗН – Кюстендил по искане на РУ “Полиция” – Кюстендил, Дупница, Рила и Бобов дол.

През 2018 г. в ОЦ при РДПБЗН – Кюстендил, са регистрирани 1060 сигнала за произшествия, срещу 1283 през 2017 г. Намалението е със 17,4 %,  основен дял при произшествията си остават пожарите – 709, което представлява 66,89 % от общия брой произшествия за периода. Второ място заемат помощните операции  - 278 или 26,23 %, следвани от СД – 38, или 3,58 %, лъжливите повиквания са 30,  или 2,83 % ,и дежурствата са 5  – 0,47 %.

Пожарите, нанесли преки материални загуби1 са 160 или 22,6 % от регистрираните, а пожарите без материални загуби са 549 (77,4 % от регистрираните пожари).

Причините за възникналите пожари с материални загуби през отчетния период се разпределят, както следва: „късо съединение”, „в процес на установяване” и „небрежност при боравене с открит огън”.

От пожарите със загуби през отчетния период  най-голям е относителният дял на пожарите в „жилищно стопанство”, следвани от „транспорт, складиране и пощи” – устойчива тенденция през годините. Изводът е, че са най-много пожарите със загуби е в обектите, в които не се осъществява държавен противопожарен контрол.

При пожарите без материални загуби има значително намаление спрямо 2017 г. с 23,54 %. По-малкият брой на пожарите в сухи треви е в резултат на кампанийната дейност, която се осъществява, чрез средствата за масово осведомяване за спазване на добра противопожарна култура. Друг фактор, който влияе на статистиката, е че годината бе благоприятна в това отношение.

При пожари през 2018 г. са загинали трима граждани. Загиналите са в пенсионна възраст. Това показва, че най-уязвимата група от хора са възрастните, които много често са самотно живеещи и трудноподвижни. Пострадалите граждани при пожари през 2018 г. са шест.

Основна причина за пожарите със загинали и пострадали е небрежността на гражданите, липсата на култура по отношение на спазването правилата за пожарна безопасност и изградени навици за действие при възникване на пожар. Поради това усилията на органите за ПБЗН са насочени, чрез превантивна дейност в тази насока за повишаване противопожарната култура на населението и недопускане възникването на пожари.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"