10 млн. евро за малкия и среден бизнес в граничния регион между България и Гърция

Около 80 от малките и средни погранични предприятия в двете страни ще могат да се възползват от финансовата помощ

10 млн. евро за развитие на малките и средни предприятия в граничния регион между България и Гърция ще бъдат отпуснати по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г. Мярката бе одобрена в рамките на Петото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в Ксанти, Гърция. Форумът бе председателстван от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и заместник-министъра на икономическото развитие на Гърция Статис Янакидис. В него участваха областни управители, кметове, представители на бизнеса, неправителствения сектор и образователни структури от двете страни на граница.
Зам.министър Николова подчерта, че около 80 от малките и средни погранични предприятия в двете страни ще могат да се възползват от финансовата помощ по приоритетната ос „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“, с която ще се даде тласък на развитието и допълнителни възможности за инвестиции в трансграничния регион. 30 на сто от средствата ще бъдат насочени изцяло към новосъздадени предприятия, а мярката ще бъде отворена още този месец. „Подкрепата, която предоставяме, има за цел да повиши конкурентоспособността на бизнеса в трансграничния регион, стимулирайки неговия ръст и способност да разшири икономическите си дейности към нови пазари и продукти“, каза Николова. Тя допълни, че малкият и среден бизнес носи най-голяма добавена стойност в регионите. Фирмите ще могат да  подобрят работната си среда, да повишават конкурентоспособността си чрез закупуване на нови машини и оборудване, да създават нови продукти и да ги позиционират по-добре на пазарите. Максималната стойност на всеки проект  ще е 600 000 евро, като 65% ще е безвъзмездната субсидия, а 35% ще е собствен принос на кандидатите. Ще се финансират проекти в областта на производство на хранителни продукти, тъкани, фирми за компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти/изделия, производство на строителни материали, производства, допринасящи за постигане на кръгова икономика – събиране и рециклиране на материали, предприятия с насоченост към развитието на изделия в областта на туризма и спорта. Обектите за търговия на едро ще бъдат считани за допустими, само в случаите, когато са свързани с дадена производствена дейност. Фокус в одобрената възможност за финансиране ще бъде директната подкрепа на малките и средни предприятия, свързани с производствена дейност. Със средствата фирмите ще могат да извършат дребномащабно строителство – изграждане на производствени инсталации, доставка на специализирано оборудване, закупуване на софтуер и свързаните с него услуги, маркетинг и ноу-хау, патенти и авторски права, разходи за персонал и др. Максималната продължителност на проектите ще е  3 години. Срокът за кандидатстване ще е до края на месец март 2019 г.
„За двете страни е много важно да постигаме устойчиво развитие на двата региона. За българското правителство основен приоритет е намаляването на дисбалансите между регионите, като в тази връзка акцентираме върху мерки и действия с различно финансиране за устойчиво икономическо развитие, намаляване на различията и подпомагане на взаимодействието с партньори за икономическо развитие на териториите и общността“, каза още Николова. Тя добави, че програмата за трансгранично сътрудничество има голямо въздействие върху 4 области в Южна България – Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград, които имат достъп и възможност за изпълнение на мерки за икономическо развитие на територията. Деница Николова напомни, че в  рамките на предходния програмен период между институции от двете държави са създадени 22 партньорства, изпълнени са проекти за подобряване на свързаността чрез подобряване на пътната мрежа, изпълнение са множество проекти свързани с развитието на туризма.
Заместник-министър Николова посочи, че един от големите стратегически проекти, който се реализира в момента по програмата с близо 39 млн. евро, включва  изграждането на нов граничен пункт и път от гръцкото село Димарио до българо-гръцката граница при Рудозем, реконструкция на път II-86 Средногорци – Рудозем, включително изграждането на околовръстен път на Рудозем и реконструкция на  републикански път II-59 – Момчилград – Ивайловград. Партньори от българска страна са Областна администрация Смолян и Агенция „Пътна инфраструктура“. От гръцка страна участва водещият партньор „Егнатия одос“ АД.  По време на заседанието от „Егнатия Одос“ информираха, че напредва строителството на 8-километровото трасе от гръцкото село до границата. Пътят е изцяло нов, строи се в сложна горска местност, като в момента се изгражда техническата част, направени са и помощни пътища за техниката. Трасето е почти пробито, като остава 1 км до границата с България. Започнала е рехабилитацията на 18 км от главния път Средногорци – Рудозем по проекта. Провежда се обществена поръчка за избор на изпълнител на 1,7 км обходен път на Рудозем, като се очаква догодина да започне реалната работа. Работи се и по рехабилитацията на 32 км от пътя Момчилград - Ивайловград. На финална правя са процедурите по избор на изпълнител за новото ГКПП „Рудозем- Ксанти“. Съгласно заданието още в началото на 2019 г. ще има договор и строителството ще започне.
В напреднала фаза е подготовката за изпълнение на стратегическия проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“ с общ бюджет от около 11 млн. евро, който има за цел да повиши нивото на защита на населението от наводнения по теченията на двете пресичащи границата големи реки - Струма и Марица, и техните притоци. Дейностите по проекта включват поддържане и подобряване на съществуващата инфраструктурата за защита от наводнения, за да ограничава водните разливи или насочване и улесняване на речния отток; доставка на допълнително оборудване, обезпечаващо бърза и своевременна реакция в случай на заплаха, повишаване на нивото на взаимодействие между компетентните институции от двете страни на границата и техния капацитет. Партньори от българска страна по проекта са Областните администрации Смолян, Кърджали, Хасково и Благоевград. От гръцка страна партньори са „Децентрализирана администрация на Македония и Тракия“ и „Регион на източна Македония и Тракия“, който е водещ партньор.
„Всичко това демонстрира колко успешна е програмата. Към момента не отчитаме предизвикателства в изпълнението й от гледна точка на покриване изискванията на регламентите на ЕК. Натрупаният досега опит, както и установеното трайно сътрудничество между българските и гръцки организации от двете страни на границата доказват по безспорен начин добавената стойност на тази програма за развитието на граничния район. В тази връзка, вярвам, че и в бъдеще ще продължим да укрепваме изградения между нас дух на партньорство и в рамките на програмата ще продължим да търсим ефективни решения на специфичните за трансграничния регион проблеми, които да оказват високо въздействие за неговото развие“, каза още Деница Николова.