Избрани Новини

Социално предприятие заработва в Петрич

21 лица в неравностойно положение ще започнат работа

Община Петрич спечели проект "Общинско социално предприятие "Петрички следи" - социално включване с възраждане на традиции". По негоще се изгради социално предприятие, което ще осигури заетост на лица в неравностойно положение. По този начин ще се насърчи социално включване и интегриране в обществото на уязвими групи чрез производство на сувенирни изделия- текстилни и керамични продукти, които се основават на местните традиции и занаяти и интерпретират местни забележителности.

Проектът е на стойност 296 932.05 лева и се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество", с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Социалното предприятието ще осигури заетост на 21 лица в неравностойно положение, предимно от три целеви подгрупи- безработни лица над 54 годишна възраст; безработни младежи до 29 годишна възраст вкл.; продължително безработни лица (безработни в период, по-дълъг от 12 месеца). Наетите по проекта хора ще бъдат обучени от наставници да изпълняват дейности, свързани с производството на промоционални материали като текстилни и керамични сувенирни изделия. Те ще извършват дейност за период от 12 месеца.

В проекта е предвидено закупуване на необходимото машинно оборудване, материали и консумативи. До момента е направен цялостен ремонт на общинските помещения, предвидени за откриване на социалното предприятие. Те са изцяло обновени и съобразени с нужните условия за работа на хора в неравностойно положение. Като бенефициент по проекта Община Петрич обявява прием на кандидати за следните длъжности:
Шивачи- 6 бр.; Крояч – 1 бр.; Работници в работилница за изработване на керамични изделия – 4бр.; Моделиер керамични изделия – 1 бр.; Технолог облекло - 1 бр.; Моделиер конструктор облекла – 1бр.; Художник декоратор – 1бр.; Художник приложник – 1 бр. Търговец – 2 бр. Техник механик – 1 бр. Домакин/снабдител – 1бр. Хигиенист - 1 бр.
Необходимите за участието в конкурса документи и информация може да се получи в офиса на проекта - Община Петрич, гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" №24, стая 310, г-н Методи Бисерков, който е ръководител на проекта.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)