Национален парк "Пирин" започва изпълнението на проект

Той е за подобряване състоянието на местообитанията в защитената територия

Национален парк „Пирин“ започва изпълнението на проект за подобряване състоянието на природните местообитания в защитената територия. Министърът на околната среда и водите Нено Димов, който е  ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.” подписа заповедта за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. Проектът обхваща защитената зона „Натура 2000“ и цялата защитена територия на парка. Основната цел на проекта е запазване и подобряване на екологичното състояние на Национален парк „Пирин“, чрез изпълнение на група от мерки, насочени към намаляване на антропогенното влияние на туристите, свързано с увеличения туристически поток, както и намаляване влиянието на естествени вредители върху иглолистните гори в парка.

Основните дейности, които ще бъдат реализирани, са подобряване на състоянието на ацидофилни гори в планинския до алпийския пояс, на олиготрофни и дистрофни езера, заграждане с електропастир на Спанополски езера, Превалско, Тевно и Башлийско езеро.

Проектът предвижда проектиране и строителство на обекти за регулиране на движението на хора и превозни средства по определени участъци от пътната инфраструктура и рехабилитация на участъци на част от туристическите маршрути в парка, превенция и борба с пожарите, изготвяне на мобилно електронно приложение с информация за регламентираните маршрути на територията на Национален парк „Пирин“

Дирекцията на Национален Парк “Пирин” ще изпълнява проекта в продължение на 43 месеца с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда“2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта възлиза на 6 294 117 лева, от които 5 349 999 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 944 117 лева национално съфинансиране от държавния бюджет.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен